Gå tilbake til:
Du er her:

Har mottatt rapport om strukturell rasisme i Bergen

Vista Analyse og Institutt for kirke- religions- og livsynsforskning (KIFO) har gjennomført et forskningsprosjekt om strukturell rasisme i Bergen, på oppdrag fra Bergen kommune. Nå er rapporten klar.

Forskningsrapporten konkluderer med at diskriminering og forskjellsbehandling forekommer i Bergen. Rasistisk mobbing i skolen trekkes frem som et særlig bekymringsverdig funn. Arbeidslivet er den samfunnsarenaen der flest personer opplever diskriminering.

Ønsker å avdekke diskriminering

Bergen har i løpet av de siste tiårene blitt en mer mangfoldig by, med innbyggere med ulik kulturell, etnisk og tros- og livssynsmessig bakgrunn. Bergen kommune ønsket å få mer kunnskap om det er holdninger og strukturer i samfunnet som diskriminerer innbyggere i Bergen som har en annen bakgrunn enn majoriteten. Denne kunnskapen skal brukes i planer og videre arbeid for å forebygge og slå ned på rasisme i Bergen.

- Vi visste allerede at rasisme forekommer i skolen, arbeidsmarkedet, leiemarkedet og samfunnet for øvrig. Det er likevel lite norsk forskning på feltet, og dette initiativet fra bystyret i Bergen har vært viktig for å få mer kunnskap om forekomsten av strukturell rasisme i Bergen. Rasisme er uakseptabelt, og nå skal vi følge opp med konkrete tiltak, sier Katrine Nødtvedt, byråd for kultur, mangfold og likestilling,

Prosjektets problemstillinger

  • Hvordan opplever personer med minoritetsbakgrunn i Bergen at de blir møtt av offentlige myndigheter/offentlige institusjoner?
  • Opplever personer med minoritetsbakgrunn i Bergen diskriminering eller forskjellsbehandling i arbeidsmarkedet eller i boligmarkedet?  
  • Prosjektet har også belyst problemstillinger knyttet til fremstilling av rasisme i offentlige medier og politiets behandling av hatkriminalitet.

Prosjektets omfang

Prosjektet bestod av en kvalitativ undersøkelse med 10 informanter, en kvantitativ spørreundersøkelse, gjennomgang av registerdata fra politiet og et blikk på bergenspressens behandling av rasisme over en gitt periode.

Dette er hovedfunnene

  • Diskriminering og forskjellsbehandling forekommer.
  • Størst utfordringer på arbeidsmarkedet
  • Boligleiemarkedet kan også være en utfordring
  • Positive erfaringer med NAV og mindre utfordringer i helsesektoren
  • Hatkriminalitet er et satsningsområde for Vest politidistrikt
  • Pressen er mest opptatt av rasisme i fotball, men gir også plass til andre saker

Last ned rapporten her: