Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 08.10.2022
Merknadsfrist: 22.11.2022
Saksnummer: 2022-78422
Arealplan-ID: 20000
Åpne i planregister

Status: Planoppstart
Bydel: Årstad

Årstad. Hovedformål: Oppheving av eldre reguleringsplan.

Obs

Ønsker du å søke i saksinnsynet vårt eller henviser til saken i andre sammenhenger, bruk saksnummer PLAN-2022/23825. Saksnummeret du ser øverst på siden her fungerer som en midlertidig løsning for å sende inn merknader/klager på planforslag. 

Om planforslaget

Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune har startet et arbeid med å oppheve/slette eldre reguleringsplaner. Hensikten med prosjektet er å oppheve/slette planer som ikke lenger egner seg som styringsverktøy i byggesaksbehandling. Prosjektet vil bli gjennomført i flere etapper, og Plan- og bygningsetaten starter oppheving av de eldste reguleringsplanene.

En reguleringsplan er et juridisk dokument (plankart og bestemmelser) som bestemmer den fremtidige arealbruken i et område. De eldste reguleringsplanene er lite dokumentert i forhold til nasjonalt regelverk og tilfredsstiller ikke kravene til teknisk innhold. En del reguleringsplaner kan dermed være til «bry» både for den enkelte grunneier og for kommunen som plan- og bygningsmyndighet. Dette gjelder spesielt for eldre reguleringsplaner hvor planene er lite dokumentert, hvor utbyggingen ikke samsvarer med planen, og hvor planene kan ha elementer som kan tolkes på ulike måter. Planene er dermed lite anvendelige når du for eksempel skal søke om et byggearbeid/tiltak på en eiendom og kommunen skal behandle byggesaker.

En oppheving av en plan som er utdatert og lite anvendelige vil medføre en forenkling av byggesaksbehandlingen i mange saker. Oppheving av reguleringsplanen innebærer at planen som er foreslått opphevet mister sin rettsvirkning. For den som eier eiendom innenfor disse områdene vil det bety at eiendommen blir uregulert, og det er overordnet plan (kommuneplanens arealdel, og for noen eiendommer også kommunedelplan for Landås), som vil være plangrunnlag for saksbehandling på den enkelte eiendom.

I denne kunngjøringen er følgende reguleringsplan foreslått opphevet:

  • Årstad. Bergensdalens midtre del, planID 20000, vedtatt i 1923.

Reguleringsplanen har følgende mindre endringer vi foreslår å beholde:

  • Årstad. Fiolveien 11 og 13, gangpassasje mm, planid 21100, vedtatt 14.12.1981
  • Årstad. Gnr 162 bnr 770 og 797, Gimlebakken 15A, planid 21201, vedtatt 25.10.1990
  • Årstad. Gnr. 162 bnr. 389, 797 og del av bnr 770 og 771, Kronstad. planid 21301, vedtatt 21.06.2001

Du trenger ikke å foreta deg noe dersom du er enig i at planen skal oppheves/slettes.

Har du synspunkter og innspill?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Eventuelle innspill sendes via den blå og hvite innspillboksen på denne siden. 

Innspill kan også sendes direkte via e-post til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert av fagetaten og tatt med i saksbehandlingen videre til politisk behandling. 

Behandlingen i de politiske utvalgene kan følges på kommunens nettsider:

https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Innspill

Har du innspill til planoppstarten? Send oss dine innspill ved å klikke på lenken under.

Vær oppmerksom på at innspillet ditt kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send innspill