Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 05.11.2022
Merknadsfrist: 21.12.2022
Saksnummer: 2022-56653
Arealplan-ID: 65800000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Bergenhus

Bergenhus, Kaigaten - Sandbrogaten. Hovedformål: Bybane, hovedsykkelrute og omlegging av E39. Type plan: Detaljregulering.

Obs

Saksnummeret du ser øverst på siden er kun et teknisk saksnummer for at merknadsboksen (til høyre) skal fungere. Riktig saksnummer på denne saken er 2022/20561. 

Om planforslaget

Bergen kommune har utarbeidet forslag til offentlig reguleringsplaner for Bybanen og hovedsykkelrute fra sentrum til Åsane, med forlenget Fløyfjelltunnel. Byrådet har i møte 20.10.2022 fattet vedtak om å legge planforslagene ut til offentlig ettersyn.

Denne kunngjøringen gjelder
Delstrekning 1, Kaigaten - Sandbrogaten. PlanID 65800000, detaljreguleringsplan.

Det er utarbeidet en tilleggsutredning til konsekvensutredningen for et rigg- og anleggsområde på Koengen, «Tilleggsutredning KU Rigg og anleggsområde jernbanetomt Koengen datert 15.09.22». Denne følger planforslaget på offentlig ettersyn.

Delstrekning 1 har 3 holdeplasser og er ca. 1,6 km lang. Banetraseen starter i Kaigaten der banen fra sør og vest er etablert. Holdeplassen i Kaigaten ved Gulating bygges om, og blir felles for alle linjer i bybanenettet. Dagens holdeplass i Byparken legges ned. Banetraseen går videre til holdeplass på Torget og langs Bryggen til Sandbrogaten der en ny holdeplass etableres. Fra Sandbrogaten går Bybanen videre i tunnel.

Hovedsykkelruten etableres i hovedsak som sykkelfelt langs banen. På grunn av den trafikale situasjonen planlegges det sykkelveg med fortau i Christies gate, og gate med prioritet for syklister på Torget.

Informasjonsmøte og kontordag

Plan- og bygningsetaten inviterer til åpne informasjonsmøter og kontordager i høringsperioden. For delstrekning 1 inviteres til

 • Offentlig informasjonsmøte mandag 21.11.2022 klokken 18-20. Sted: Autogården, Johannes Bruns gate 12, kantinen i 3 etg.
 • Kontordag mandag 28.11.2022 klokken 12-18. Sted: Innbyggerservice, Kaigaten 4.

Flere delstrekninger og saksnumre

Reguleringsplanarbeidet er delt i seks delstrekninger:

 • Delstrekning 1, Kaigaten - Sandbrogaten. PlanID 65800000, detaljreguleringsplan.
 • Delstrekning 2, Sandbrogaten - Eidsvågtunnelen. PlanID 65810000, områdereguleringsplan.
 • Delstrekning 3, Eidsvågtunnelen - Tertneskrysset. PlanID 65820000, områdereguleringsplan.
 • Delstrekning 4, Tertneskrysset - Vågsbotn. PlanID 65830000, områdereguleringsplan.
 • Fløyfjelltunnelen, forlengelse til Eidsvåg. PlanID 65840000, områdereguleringsplan.
 • Hovedsykkelrute Festningskaien - Sandviksveien. PlanID 65790000, detaljreguleringsplan.

I tillegg er det utarbeidet en reguleringsplan som legger til rette for en anleggstunnel fra Sandviken, og bruk av «saltimporttomten» som rigg- og anleggsområde:

 • Fløyfjelltunnelen – Rigg- og anleggsområde. Planid 70670000, områdereguleringsplan.

Fakta om prosjektet

 • Bybanetraséen fra Kaigaten til Vågsbotn er 12,7 km lang, inklusiv 5,7 km i tunnel.
 • Traséen har 14 holdeplasser, inklusiv en ny holdeplass i Kaigaten.
 • Holdeplassene gir en god betjening av byområdet og målpunkt langs linjen, og gir gode overganger mellom buss og bane.
 • Hovedsykkelruten fra Kaigaten til Vågsbotn er 13 km lang. Sykkelruten går i hovedsak i dagen, men vil gå sammen med bane i et utvidet løp av Eidsvågtunnelen (cirka 925 m).
 • Forlengelsen av Fløyfjelltunnelen er cirka 3 km inklusiv miljølokk, og samlet ny lengde blir cirka 5,5 km.

Mer informasjon om Bybanen til Åsane finner du på Miljøløftet.no

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Byrådssak med vedtak og vedlegg

Fagnotat PlanID 65800000, datert 30.09.22, med vedlegg

Grunnlagsrapporter

Vedlegg fra eksterne

Tilleggsutredninger til Konsekvensutredning 2013

Oppsummering av merknader og svar

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad