Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 05.11.2022
Merknadsfrist: 21.12.2022
Saksnummer: 2022-56654
Arealplan-ID: 65810000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Bergenhus

Bergenhus, Sandbrogaten - Eidsvågtunnelen. Hovedformål: Bybane, hovedsykkelrute og omlegging av E39. Type plan: Områderegulering.

Obs

Saksnummeret du ser øverst på siden er et teknisk saksnummer for at merknadsboksen skal fungere. Riktig saksnummer er 2022/20562. 

Om planforslaget

Bergen kommune har utarbeidet forslag til offentlig reguleringsplaner for Bybanen og hovedsykkelrute fra sentrum til Åsane, med forlenget Fløyfjelltunnel. Byrådet har i møte 20.10.2022 fattet vedtak om å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. 

Denne kunngjøringen gjelder:
Delstrekning 2, Sandbrogaten - Eidsvågtunnelen. PlanID 65810000, områdereguleringsplan.

Delstrekning 2 har fire holdeplasser og banetraseen er ca. 3,4 km lang. Den starter i sør med tunnel fra Sandbrogaten, via underjordisk stasjon ved Sandvikskirken, til Amalie Skrams vei. I Amalie Skrams vei går banen i en kort dagstrekning før den dukker ned i en ny tunnel under Munkebotn. Banen kommer ut i dagen igjen ved Sandviken sykehus og følger Åsaneveien videre nordover, forbi NHH og videre til Eidsvågtunnelen. 

Hovedsykkelruten etableres som sykkelvei med fortau langs Sandviksveien og Åsaneveien. I tillegg til bybane, gang og sykkel regulerer planforslaget også veger og nye ramper for Fløyfjelltunnelen i Sandviken. 

Informasjonsmøte og kontordag

Plan- og bygningsetaten inviterer til åpne informasjonsmøter og kontordager i høringsperioden. For delstrekning 2 inviteres til felles møter og kontordager med hovedsykkelruten i Sandviken:

 • Offentlig informasjonsmøte torsdag 24.11.2022 klokken 18-20. Sted: Norges Handelshøyskole, Auditorium Max. 
 • Kontordag onsdag 30.11.2022 klokken 12-18. Sted: Innbyggerservice, Kaigaten 4.

Flere delstrekninger og saksnumre

Reguleringsplanarbeidet er delt i seks delstrekninger:

 • Delstrekning 1, Kaigaten - Sandbrogaten. PlanID 65800000, detaljreguleringsplan. 
 • Delstrekning 2, Sandbrogaten - Eidsvågtunnelen. PlanID 65810000, områdereguleringsplan.
 • Delstrekning 3, Eidsvågtunnelen - Tertneskrysset. PlanID 65820000, områdereguleringsplan.
 • Delstrekning 4, Tertneskrysset - Vågsbotn. PlanID 65830000, områdereguleringsplan.
 • Fløyfjelltunnelen, forlengelse til Eidsvåg. PlanID 65840000, områdereguleringsplan.
 • Hovedsykkelrute Festningskaien - Sandviksveien. PlanID 65790000, detaljreguleringsplan.

I tillegg er det utarbeidet en reguleringsplan som legger til rette for en anleggstunnel fra Sandviken, og bruk av «saltimporttomten» som rigg- og anleggsområde: 

 • Fløyfjelltunnelen – Rigg- og anleggsområde. Planid 70670000, områdereguleringsplan.

Fakta om prosjektet

 • Bybanetraséen fra Kaigaten til Vågsbotn er 12,7 km lang, inklusiv 5,7 km i tunnel.
 • Traséen har 14 holdeplasser, inklusiv en ny holdeplass i Kaigaten. 
 • Holdeplassene gir en god betjening av byområdet og målpunkt langs linjen, og gir gode overganger mellom buss og bane.
 • Hovedsykkelruten fra Kaigaten til Vågsbotn er 13 km lang. Sykkelruten går i hovedsak i dagen, men vil gå sammen med bane i et utvidet løp av Eidsvågtunnelen (cirka 925 m). 
 • Forlengelsen av Fløyfjelltunnelen er cirka 3 km inklusiv miljølokk, og samlet ny lengde blir cirka 5,5 km.

Mer informasjon om Bybanen til Åsane finner du på Miljøløftet.no

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Byrådssaken med vedlegg

Fagnotat med vedlegg

Grunnlagsnotater

Merknader

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad