Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 05.11.2022
Merknadsfrist: 21.12.2022
Saksnummer: 2022-56653
Arealplan-ID: 65790000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Bergenhus

Bergenhus. Bybanen fra sentrum til Åsane, hovedsykkelrute Festningskaien - Sandviksveien. Type plan: Detaljregulering.

Obs

Saksnummeret du ser øverst på siden er kun et teknisk saksnummer for at merknadsboksen (den blå firkanten oppe til høyre) skal fungere. Riktig saksnummer på denne saken er 2022/20560.

Om planforslaget

Bergen kommune har utarbeidet forslag til offentlig reguleringsplaner for Bybanen og hovedsykkelrute fra sentrum til Åsane, med forlenget Fløyfjelltunnel. Byrådet har i møte 20.10.2022 fattet vedtak om å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. 

Denne kunngjøringen gjelder:

Hovedsykkelrute Festningskaien - Sandviksveien. PlanID 65790000, detaljreguleringsplan.

Hovedsykkelruten etableres som sykkelfelt fra Festningskaien til krysset mellom Sjøgaten og Sandviksveien, der trafikken er liten og farten er lav. I Sandviksveien etableres sykkelvei der trafikken er større. 

Sykkelruten går gjennom et område med svært viktige kulturminner og et rikt næringsliv. Ruten er planlagt for effektiv transportsykling med god tilgjengelighet til nærområdet og andre ruter i nettet. Hele strekningen får tosidig fortau.

Åpent informasjonsmøte og kontordag

Plan- og bygningsetaten inviterer til åpne informasjonsmøter og kontordager i høringsperioden. For hovedsykkelruten i Sandviken inviteres til felles møter og kontordager med delstrekning 2 for Bybanen:

 • Offentlig informasjonsmøte torsdag 24.11.2022 klokken 18-20. Sted: Norges Handelshøyskole, Auditorium Max. 
 • Kontordag onsdag 30.11.2022 klokken 12-18. Sted: Innbyggerservice, Kaigaten 4.


Flere delstrekninger og saksnumre

Reguleringsplanarbeidet er delt i seks delstrekninger:

 • Delstrekning 1, Kaigaten - Sandbrogaten. PlanID 65800000, detaljreguleringsplan. 
 • Delstrekning 2, Sandbrogaten - Eidsvågtunnelen. PlanID 65810000, områdereguleringsplan.
 • Delstrekning 3, Eidsvågtunnelen - Tertneskrysset. PlanID 65820000, områdereguleringsplan.
 • Delstrekning 4, Tertneskrysset - Vågsbotn. PlanID 65830000, områdereguleringsplan.
 • Fløyfjelltunnelen, forlengelse til Eidsvåg. PlanID 65840000, områdereguleringsplan.
 • Hovedsykkelrute Festningskaien - Sandviksveien. PlanID 65790000, detaljreguleringsplan.

I tillegg er det utarbeidet en reguleringsplan som legger til rette for en anleggstunnel fra Sandviken, og bruk av «saltimporttomten» som rigg- og anleggsområde: 

 • Fløyfjelltunnelen – Rigg- og anleggsområde. Planid 70670000, områdereguleringsplan.

Fakta om prosjektet

 • Bybanetraséen fra Kaigaten til Vågsbotn er 12,7 km lang, inklusiv 5,7 km i tunnel.
 • Traséen har 14 holdeplasser, inklusiv en ny holdeplass i Kaigaten. 
 • Holdeplassene gir en god betjening av byområdet og målpunkt langs linjen, og gir gode overganger mellom buss og bane.
 • Hovedsykkelruten fra Kaigaten til Vågsbotn er 13 km lang. Sykkelruten går i hovedsak i dagen, men vil gå sammen med bane i et utvidet løp av Eidsvågtunnelen (cirka 925 m). 
 • Forlengelsen av Fløyfjelltunnelen er cirka 3 km inklusiv miljølokk, og samlet ny lengde blir cirka 5,5 km.

Mer informasjon om Bybanen til Åsane finner du på Miljøløftet.no

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider:  https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter

Byrådssak med vedtak, datert 20.10.2022

Fagnotat, datert 30.09.22, med vedlegg:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad