Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 05.11.2022
Merknadsfrist: 21.12.2022
Saksnummer: 2022-56657
Arealplan-ID: 65840000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydeler: Bergenhus, Åsane

Bergenhus/Åsane. Hovedformål: Omlegging av E39. Type plan: Områderegulering.

Obs

Saksnummeret du ser øverst på siden er et teknisk saksnummer for at merknadsboksen skal fungere. Riktig saksnummer er 2022/20565. 

Om planforslaget

Bergen kommune har utarbeidet forslag til offentlig reguleringsplaner for Bybanen og hovedsykkelrute fra sentrum til Åsane, med forlenget Fløyfjelltunnel. Byrådet har i møte 20.10.2022 fattet vedtak om å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. 

Denne kunngjøringen gjelder
Fløyfjelltunnelen, forlengelse til Eidsvåg. PlanID 65840000, områdereguleringsplan.

Forlengelsen av Fløyfjelltunnelen er cirka 3 km inklusiv miljølokk, og samlet ny lengde for Fløyfjelltunnelen blir cirka 5,5 km.

Hensikten med tiltaket er å frigi dagens E39 mellom Sandviken og Eidsvåg til bane, lokalveg, sykkelveg og fortau. En flytting av trafikk inn i forlenget Fløyfjelltunnel vil gi bedre forhold for kollektivtrafikk, fotgjengere og syklister, og fører til mindre støv og støy i området. 

Hele planområdet for forlenget Fløyfjell-tunnel ligger inne i fjell. Ramper og kryss ligger i delstrekning 2 og 3 for Bybanen.

Informasjonsmøte og kontordag

Plan- og bygningsetaten inviterer til åpne informasjonsmøter og kontordager i høringsperioden. For Fløyfjelltunnelen vil det informeres i felles møter og kontordager med både Fløyfjelltunnelen - Rigg og anleggsområde og delstrekning 3:

 • Offentlig informasjonsmøte for Fløyfjelltunnelen og Rigg- og anleggsområde ved Saltimporttomten: tirsdag 15.11.2022 klokken 18-20. Sted: Norges Handelshøyskole, Auditorium Max. 
 • Offentlig informasjonsmøte for delstrekning 3 inkluderer Fløyfjelltunnelens anlegg i Eidsvåg: tirsdag 22.11.2022 klokken 18-20. Sted: Norges Handelshøyskole, Auditorium Max. 
 • Kontordag for Fløyfjelltunnelen og Rigg- og anleggsområde ved Saltimporttomten: onsdag 23.11.2022 klokken 12-18. Sted: Innbyggerservice, Kaigaten 4.
 • Kontordag for delstrekning 3 og Fløyfjelltunnelens anlegg i Eidsvåg: torsdag 01.12.2022 klokken 12-18. Sted: Åsane kulturhus, Foajeen.

Flere delstrekninger og saksnumre

Reguleringsplanarbeidet er delt i seks delstrekninger:

 • Delstrekning 1, Kaigaten - Sandbrogaten. PlanID 65800000, detaljreguleringsplan. 
 • Delstrekning 2, Sandbrogaten - Eidsvågtunnelen. PlanID 65810000, områdereguleringsplan.
 • Delstrekning 3, Eidsvågtunnelen - Tertneskrysset. PlanID 65820000, områdereguleringsplan.
 • Delstrekning 4, Tertneskrysset - Vågsbotn. PlanID 65830000, områdereguleringsplan.
 • Fløyfjelltunnelen, forlengelse til Eidsvåg. PlanID 65840000, områdereguleringsplan.
 • Hovedsykkelrute Festningskaien - Sandviksveien. PlanID 65790000, detaljreguleringsplan.

I tillegg er det utarbeidet en reguleringsplan som legger til rette for en anleggstunnel fra Sandviken, og bruk av «saltimporttomten» som rigg- og anleggsområde: 

 • Fløyfjelltunnelen – Rigg- og anleggsområde. Planid 70670000, områdereguleringsplan.

Fakta om prosjektet

 • Bybanetraséen fra Kaigaten til Vågsbotn er 12,7 km lang, inklusiv 5,7 km i tunnel.
 • Traséen har 14 holdeplasser, inklusiv en ny holdeplass i Kaigaten. 
 • Holdeplassene gir en god betjening av byområdet og målpunkt langs linjen, og gir gode overganger mellom buss og bane.
 • Hovedsykkelruten fra Kaigaten til Vågsbotn er 13 km lang. Sykkelruten går i hovedsak i dagen, men vil gå sammen med bane i et utvidet løp av Eidsvågtunnelen (cirka 925 m). 
 • Forlengelsen av Fløyfjelltunnelen er cirka 3 km inklusiv miljølokk, og samlet ny lengde blir cirka 5,5 km.

Mer informasjon om Bybanen til Åsane finner du på Miljøløftet.no

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Byrådssaken med vedlegg

Fagnotat med vedlegg

Grunnlagsrapporter

Merknader

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad