Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 22.10.2022
Merknadsfrist: 06.12.2022
Saksnummer: 2022-56529
Arealplan-ID: 62880000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Fana

Fana, gnr. 41, bnr. 1255 mfl. Hovedformål: Sykkelveg med fortau. Detaljregulering.

Obs

Ønsker du å søke i saksinnsynet vårt eller henviser til saken i andre sammenhenger, bruk saksnummer 2022/20445. Saksnummeret du ser øverst på siden her fungerer som en midlertidig løsning for å sende inn merknader/klager på planforslag. 

Om planforslaget

Kommunaldirektør for klima, miljø og byutvikling har den 16.06.2022 i administrativ sak fattet vedtak om at planforslag Fana, gnr. 41, bnr. 1255 m.fl., E39 Sykkelstamveg, delstrekning 3, Nesttun - Fjøsanger, Reguleringsplan arealplan-ID 62880000 skal legges ut på høring og offentlig ettersyn

Statens vegvesen har utarbeidet planforslag for oppgradering og utvidelse av dagens gang- og sykkelveg på den gamle jernbanetraseen Vossebanen, og en sidearm til Nesttunvegen. 

Sykkelstamveg Bergen fra Flesland til Vågsbotn består av 8 delstrekninger, og er tilknyttet det nasjonale sykkelvegnettet langs E39. Delstrekning 3 fra Nesttun til Fjøsanger er på ca. 4 km. 

Plankart
Plankart som viser området planforslaget inkluderer

Formålet med prosjektet er å legge til rette for økt andel gående og syklende, og bidra til å nå nullvekstmålet i personbiltrafikken. Det planlegges for en høystandard løsning med toveis sykkelveg med samlet bredde på 3,5 meter, og et 2,5 meter breitt fortau. Separat trasé for gående og syklende gir bedre lesbarhet og trygghet, spesielt for gående. All biltrafikk på traséen fjernes. 

Høringsfristen er 06.12.2022

Ved henvendelse, vennligst referer til saksnummer 2022/20445. Mottatte merknader registreres fortløpende i saken og er tilgjengelig ved søk på saksnummer på saksinnsynsiden: www.bergen.kommune.no/omkommunen/offentlig-innsyn/innsynplanogbyggesak. Plan- og bygningsetaten har fått nytt saksbehandlingssystem og pågående saker har fått nytt saksnummer. I innsynsløsningen vil dokumenter journalført før 01.05.2022 finnes ved søk på det gamle saksnummeret (201218382).

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Mottatte merknader besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert i den videre saksbehandlingen. Dersom du har spørsmål kan disse rettes til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no eller direkte til saksbehandler: viviann.kjopstad@bergen.kommune.no telefon 408 09 658.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad