Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 05.11.2022
Merknadsfrist: 20.12.2022
Saksnummer: 2022-56749
Arealplan-ID: 70340000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Arna

Arna, gnr. 284, bnr. 363 m.fl. Reguleringsplan. Offentlig ettersyn.

OBS

Saksnummeret du ser øverst på siden er kun et teknisk saksnummer for å få merknadsboksen til å fungere. Riktig saksnummer på denne saken er 2022/20655. 

Asplan Viak AS foreslår på vegne av Bergen Vann  å detaljregulere for framtidig avløpsanlegg på Garnes i Arna bydel. Planområdet er på 48,1 dekar, er uregulert, men er i Kommuneplanen 2018 avsatt til Landbruk- natur og friluftformål. Planforslagets hovedformål er bebyggelse og anlegg, avløpsanlegg og veg mm. 

Bakgrunnen for planoppdraget er et pålegg fra Fylkesmannen i Hordaland i 2016 om at avløpsvannet fra Arnas tettbebyggelse innen 31.12.2025 skal oppfyller kravene i forurensingsforskriftens §§ 14-6 og 14-8. Utslippene skal gjennomgå sekundærrensing.  Effektuering av pålegget er basert på Hovedplan for avløp og vannmiljø 2019-2028 (sak 205/19).

Nytt renseløpsanlegg er foreslått i tilknytning til dagens avløpsanlegg, som rives innen ett år etter at nytt anlegg er satt i drift. Anlegget vil få større kapasitet, og det vil bli nødvendig å kjøre ut mer slam enn i dag. Dagens tilkomst skjer fra fylkesvei Garnesvegen, via den private veien Garnestangen. På et parti går veien i en kulvert under den foreskriftvernede museumsjernbanen. Kulverten er 3,1 m høy og er for smal for større lastebiler. Vernestatus gjør at kulverten ikke er mulig å utvide. 

Ny vei er foreslått fra sør, i utkanten av landbrukseiendommen. Viktige tema i planprosessen har vært forslagets konsekvenser for klima, naturmangfold, grøntstruktur, strandsone, landbruksjord og barn og unges interesser.

Har du merknader til planforslaget?


Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

 

Saksdokumenter

 

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad