Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 27.08.2022
Klagefrist: 18.09.2022
Saksnummer: PLAN-2022/20698
Arealplan-ID: 11070102
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Bergenhus

Bergenhus, gnr. 166, bnr. 1156. Hovedformål: Kombinert- og samferdselsformål. Endring etter forenklet prosess.

Merknads- og klageknappen er dessverre ute av drift og midlertidig fjernet. Inntil feilen er rettet må merknader/klager rutes til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no. Merk e-posten med hvilken kunngjøring det gjelder og saksnummer.

Vi beklager ulempene dette medfører, og vi jobber med å rette opp i det.

Om planforslaget

Holon Bergen AS har på vegne av Hansagården Eiendom AS utarbeidet endring av reguleringsplan for Hansagårdene på Kalfaret i Bergenhus bydel. Byrådet vedtok endring av planen i møte 21.04.2022, sak 1111/22. 

Hovedgrepet i reguleringsendringen er å tilrettelegge for undervisningsformål for Høyskolen i Kristiania som holder til i Hansaparken i dag og ønsker å utvide sine lokaler. Reguleringsendringen omfatter kun en formålsendring av eksisterende bebyggelse og samferdselsanlegg, ikke endringer i rammer for bebyggelse. Hovedrammene i gjeldende plan vi således ikke påvirkes av planendringen.

Vedtaket kan påklages

Byrådets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Merknads- og klageknappen er dessverre ute av drift og midlertidig fjernet. Inntil feilen er rettet må merknader/klager rutes til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no. Merk e-posten med hvilken kunngjøring det gjelder og saksnummer.

Vi beklager ulempene dette medfører, og vi jobber med å rette opp i det.

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

Saksdokumenter: