Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 22.10.2022
Klagefrist: 13.11.2022
Saksnummer: 2022-56607
Arealplan-ID: 65960000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Ytrebygda

Ytrebygda, gnr. 111, bnr. 83 m.mfl. Kokstaddalen. Hovedformål: Industri/Lager. Detaljregulering.

Obs

Ønsker du å søke i saksinnsynet vårt eller henviser til saken i andre sammenhenger, bruk saksnummer 2022/20517. Saksnummeret du ser øverst på siden her fungerer som en midlertidig løsning for å sende inn merknader/klager på planforslag. 

Om planforslaget

Posten Eiendom regulerer for nytt næringsområde på Kokstad. Bakgrunnen for planarbeidet er å samle dagens spredte terminalvirksomhet for Posten Bring i Jekteviken og Mindemyren på ett sted, og dermed frigjøre sentrumsareal til andre, mer urbane formål. Planområdet er på ca. 386 dekar, og består i hovedsak av gnr. 111, bnr. 83, samt tilhørende tilkomstveger (kv. Kokstaddalen og fv. Kokstadvegen). Det er ingen eksisterende bebyggelse innenfor planområdet. Planområdet grenser til næringsareal i sør og et større friluftsområde (Storrinden) i nord. Det åpnes for ca. 103.000 m2 BRA nytt næringsareal.

Vedtaket kan påklages

Byrådets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

Dokumenter

 

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Vær oppmerksom på at klagen din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send klage