Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 03.09.2022
Klagefrist: 25.09.2022
Saksnummer: 2022-56735
Arealplan-ID: 16650002
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Fana

Vedtatt plan, endring etter forenklet prosess.

Obs

Ønsker du å søke i saksinnsynet vårt eller henviser til saken i andre sammenhenger, bruk saksnummer PLAN-2022/20641. Saksnummeret du ser øverst på siden her fungerer som en midlertidig løsning for å sende inn merknader/klager på planforslag. 

Om planforslaget

Bergen kommune, herunder Plan-og bygningsetaten, foreslo å oppheve deler av gjeldende reguleringsplan for Lilletveit gård (plan ld 16650000 vedtatt i 2008) og endring (plan ld 16650001 vedtatt i 2012). Hovedformålet med endringen er oppheving av områder avsatt til blokkbebyggelse med tilhørende infrastruktur og lekeområder. Bakgrunnen er bystyrets vedtak i sak 110/20 og at blokkbebyggelse i det aktuelle området er vesentlig i strid med overordnet kommuneplan KPA2018 og den ønskede byutviklingen i Bergen. 

Byrådet vedtok endringen om oppheving av deler av plan18.08.2022 (sak1223/22). Arealformålene knyttet til blokkbebyggelse med tilhørende infrastruktur fjernes fra kommunens plandatabase. Det aktuelle området blir uregulert som følge av opphevingen. Endringen medfører at de tilknyttede bestemmelser til disse feltene blir strøket fra reguleringsbestemmelsene.

Vedtaket kan påklages 

Bystyrets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.  

Brevpost:  
Bergen kommune 
Plan- og bygningsetaten 
Postboks 7700
5020 Bergen 

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.  

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland.  

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

Saksdokumenter

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Vær oppmerksom på at klagen din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send klage