Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 03.12.2022
Merknadsfrist: 17.01.2023
Saksnummer: 2022-56586
Arealplan-ID: 65720000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Årstad

Årstad, gnr. 18, bnr. 97 mfl. Type plan: Detaljregulering.

Obs

Saksnummeret du ser øverst på siden er et teknisk saksnummer for at merknadsboksen skal fungere. Riktig saksnummer er 2022/20500. 

Om planforslaget

På vegne av Bergen kommune ved Etat for utbygging foreslår ABO Plan & Arkitektur detaljregulering for et område som omfatter Minde skole og nærliggende arealer i Årstad bydel. 

Planforslagets hovedformål er etablering av nytt tilbygg og ny idrettshall for Minde skole, reetablering av SFO og etablering av avlastningsboliger for barn som er under barnevernets omsorg. Underveis i prosessen har det fra Etat for idrett blitt spilt inn ønske om at gymsalen dimensjoneres som en idrettshall i tråd med idrettens behov. Det er derfor foreslått en hall som skal være gymsal i skoletiden og idrettshall utenom skoletid. 

Viktige tema i planprosessen har vært størrelse på hallen, volum på nytt tilbygg, trafikk, varelevering og renovasjon, parkering og bevaring av verneverdige bygg. 

Informasjonsmøte 

Etat for utbygging, som er ansvarlig tiltakshaver for prosjektet, inviterer til informasjonsmøte i gymsalen på Minde skole torsdag 05.01.2023, kl. 18:00 – 19:30

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Referater fra møter med Byantikvaren og Byarkitekten:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad