Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 29.10.2022
Merknadsfrist: 13.12.2022
Saksnummer: 2022-78412
Arealplan-ID: 30010000
Åpne i planregister

Status: Planoppstart
Bydeler: Fana, Årstad

Årstad/Fana. Hovedformål: Oppheve eldre reguleringsplan.

Obs

Saksnummeret du ser øverst på siden er kun et teknisk saksnummer for å få merknadsboksen til å fungere. Riktig saksnummer på denne saken er PLAN-2022/23824. 

Om planforslaget

Plan- og bygningsetaten (PBE) i Bergen kommune har startet et arbeid med å oppheve/slette eldre reguleringsplaner. PBE er ansvarlig for at kommunens reguleringsplaner skal fungere som effektive styringsverktøy. Hensikten med prosjektet er å oppheve/slette planer som ikke lenger egner seg som styringsverktøy i byggesaksbehandling. Oppheving av eldre reguleringsplaner er en del av oppryddingen i kommunens planregister og plangrunnlag. 

Hovedformålet med dette planarbeidet er å oppheve en eldre reguleringsplan fra 1920. Området ligger i Årstad og Fana bydel og omfatter strøket fra Minde til Fjøsanger. 

I denne kunngjøringen er følgende reguleringsplan foreslått opphevet:

  • Årstad/Fana, Mindereguleringen, planID 30010000, vedtatt 13.02.1920 Med tilhørende mindre endringer(delingssaker): 
  • PlanID 30010004, Fana. Gnr 15 bnr 1, Nyhaugen, vedtatt 27.05.2002
  • PlanID 30010006, Årstad, Gnr 15 bnr 7, Nyhaugen, omregulering til parkeringsplass, delingssak, vedtatt 17.03.1997. 

Reguleringsplanen har følgende mindre endringer vi foreslår å beholde: 

  • PlanID 30010003, Årstad. Gnr 15 bnr. 94, Granveien 5D-F, vedtatt 21.02.2000.
  • PlanID 30010005. Fana. Gnr 13 bnr 685, Storetveit, Delingstillatelse, Tilleggsparsell, Barnehageformål, vedtatt 03.01.2005. 
  • PlanID 30010100. Årstad. Gnr 15 bnr 27 og 308, Løbergsallen, Vesentlig endring, vedtatt 13.10.2003. 

På grunn av alderen til reguleringsplanen som er foreslått opphevet vil søknad om en rekke nye tiltak i området kreve utarbeidelse av ny reguleringsplan og ny planprosess, jf. KPA 2018 § 3.1. Søknad om nye tiltak som tilfredsstiller kriteriene for å få unntak kan behandles som byggesak. 

I byggesaksbehandlingen må kommunen og grunneiere forholde seg til den eldre reguleringsplanen som er fra 1920. Reguleringsplanen som er foreslått opphevet er utgått på dato i forhold til form og innhold. Regulert situasjon fra 1920 vist på plankartet er ikke slik området er blitt utbygget på flere steder innenfor reguleringsplanen. Dette skaper utfordringer i byggesaksbehandlingen når det søkes om nye tiltak på en eiendom. 

Ved å oppheve reguleringsplanen kan plangrunnlaget i byggesaksbehandlingen forenkles ved at reguleringsplanen som er til «bry» oppheves/slettes fra plangrunnlaget, og byggesaker kan behandles etter overordnede planer. 

Det er i hovedsak overordnet plan (kommuneplanens arealdel (KPA 2018) og for noen eiendommer også kommunedelplan (KDP) for Landås) som gir premissene for fremtidige tiltak i området. Søknad om nye tiltak kan behandles etter overordnet plan eller gjennomgå ny regulering. 

Plangrunnlaget for en eiendom innenfor planområdet før foreslått oppheving: 

  • Overordnet plan (KPA 2018 og for noen også KDP Landås) 
  • Eksisterende reguleringsplan: Mindereguleringen, planID 30010000, fra 1920, hvor regulert situasjon ikke samsvarer med eksisterende situasjon på flere steder. 

Plangrunnlaget for en eiendom innenfor planområdet etter foreslått oppheving: 

  • Overordnet plan (KPA 2018 og for noen også KDP Landås) 
  • Uregulert, eiendommen er uten reguleringsplan 

Du trenger ikke å foreta deg noe dersom du er enig i at planen skal oppheves/slettes.

Har du synspunkter og innspill?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planoppstarten. Eventuelle innspill sendes via den blå og hvite innspillboksen på denne siden. 

Innspill kan også sendes direkte via e-post til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Mottatte innspill besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert av fagetaten og tatt med i saksbehandlingen videre til politisk behandling. 

Behandlingen i de politiske utvalgene kan følges på kommunens nettsider:

https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Innspill

Har du innspill til planoppstarten? Send oss dine innspill ved å klikke på lenken under.

Vær oppmerksom på at innspillet ditt kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send innspill