Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 26.08.2022
Merknadsfrist: 18.09.2022
Saksnummer: PLAN-2022/20456
Arealplan-ID: 64310000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Bergenhus

Bergenhus, gnr. 165, bnr. 574 mfl. Hovedformål: Bolig, kombinert formål med bolig og barnehage, forretning/kontor/tjenesteyting. Detaljregulering.

Merknads- og klageknappen er dessverre ute av drift og midlertidig fjernet. Inntil feilen er rettet må merknader/klager rutes til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no. Merk e-posten med hvilken kunngjøring det gjelder og saksnummer.

Vi beklager ulempene dette medfører, og vi jobber med å rette opp i det.

Om planforslaget

Planforslag for Bergenhus, Gnr. 165, Bnr. 574 mfl., Nøstegaten lå ute til offentlig ettersyn i perioden 06.01.2018 - 20.02.2018 og på begrenset høring i perioden 21.10.2021 – 19.11.2021. Tidligere saksnummer er 201401768. Nytt saksnummer er PLAN-2022/20456.

I sakens anledning har det dukket opp nye opplysninger som er av en slik karakter at det må foretas en ny begrenset høring. Av KU-rapport Naturmiljø datert 18.08.2022 fremgår kunnskapsgrunnlag knyttet til konsekvensene som følger av tiltaket, samt forslag til avbøtende tiltak. I all hovedsak gjelder dette konsekvenser knyttet til utfylling i sjø, hvorpå det vises til at samlet konsekvens av tiltaket vil innebære betydelig miljøskade i anleggsfasen. Det vises videre til at fyllingsfrontens form og dybdeprofil kan legge til rette for ny tareskog og et tilsvarende rikt biologisk mangfold som dagens situasjon innen ca. 5-6 år. Arealet som påvirkes av utfyllingen, utgjør om lag 10% av det kartlagte området. I henhold til utredningen vil sukkertareskog reetablere seg i området innen rimelig kort tid, men det er også sikret i bestemmelsene at det skal legges til rette for reetableringen. På denne bakgrunn vurderer vi at konsekvensene som følger av planforslaget kan aksepteres.

Det er foretatt noen andre justeringer, viser til oppsummering i e-post datert 19.08.2022. 

Partene bes begrense en eventuell uttalelse/merknad til den konkrete endringen, da tidligere innkomne uttalelser og merknader fremdeles vil følge saken til politisk behandling.

Begrenset høring og endringsforslag til uttale annonseres ikke i avis, kun på nettsidene.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Merknads- og klageknappen er dessverre ute av drift og midlertidig fjernet. Inntil feilen er rettet må merknader/klager rutes til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no. Merk e-posten med hvilken kunngjøring det gjelder og saksnummer.

Vi beklager ulempene dette medfører, og vi jobber med å rette opp i det.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter: