Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 01.10.2022
Merknadsfrist: 15.11.2022
Saksnummer: 2022-56761
Arealplan-ID: 70290000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Årstad

Årstad, gnr. 161, bnr. 23 mfl. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering.

Obs

Ønsker du å søke i saksinnsynet vårt eller henviser til saken i andre sammenhenger, bruk saksnummer PLAN-2022/20667. Saksnummeret du ser øverst på siden her fungerer som en midlertidig løsning for å sende inn merknader/klager på planforslag. 

Om planforslaget

Sweco Norge As foreslår på vegne av BOB og BKK detaljregulering for et område på Montana i Årstad bydel. Planområdet omfatter nåværende høyspent trafostasjon, tilliggende boliger, vei og fortau mellom planområdet og Solheimslien, sikringssoner innenfor byfjellsgrensen samt oppgradert gang- og sykkelveg mellom planområdet og Haukeland sykehus. 

Planforslagets hovedformål er ny trafostasjon under terreng, barnehage for 60 barn samt boliger med tilhørende fellesfunksjoner. Bakgrunnen for planarbeidet er at BKK har behov for å oppgradere dagens transformatorstasjon for å kunne ivareta det fremtidige kapasitetsbehovet for strømforsyning i Bergen. 

Viktige tema i planprosessen har vært tomteutnyttelse, logistikk for gående og syklende, trafikksikkerhet og parkering, herunder parkeringsdekning, kulturminner og kulturmiljø, forholdet til friområder, koblingen til byfjellene, samt forholdet til omkringliggende boligområder.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad