Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 26.11.2022
Klagefrist: 18.12.2022
Saksnummer: 2022-56672
Arealplan-ID: 66190000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Åsane

Åsane, gnr. 188, bnr. 279. Hovedformål: Barnehage. Type plan: Detaljregulering.

Obs

Saksnummeret du ser øverst på siden er kun et teknisk saksnummer. Riktig saksnummer på denne saken er 2022/20580. 

Om planforslaget

ABO Plan & Arkitektur AS foreslår på vegne av Etat for utbygging i Bergen kommune detaljregulering for et område på ca. 11 dekar ved Skinstø og Myrdalsskogen i Åsane bydel. 

Intensjonen med planforslaget er å tilrettelegge for en barnehage for 100 barn med leke- og uteoppholdsareal, parkering for sykler og biler, samt tilkomst og trafikksikring langs kjøreveg til planområdet. Adkomst til planområdet skjer fra fylkesveg (FV5298) i sørøst og videre langs en snusløyfe og veg nord for fylkesvegen. Bestemmelser er rettet opp i samsvar med bystyrets vedtak datert 26.10.2022. 

Viktige tema i planprosessen har vært samferdsel og mobilitet, barn- og unges interesser, blågrønn struktur, klima, samt byform og arkitektur. 

Vedtaket kan påklages

Byrådets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

Saksdokumenter:

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Vær oppmerksom på at klagen din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send klage