Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 20.08.2022
Merknadsfrist: 04.10.2022
Saksnummer: 2022-20569
Arealplan-ID: 66030000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Ytrebygda

Ytrebygda, gnr. 35, bnr. 7 m.fl. Hovedformål: Bygging av ungdomsskole og videreutvikling av Søreide lokalsenter. Detaljregulering.

Merknads- og klageknappen er dessverre ute av drift og midlertidig fjernet. Inntil feilen er rettet må merknader/klager rutes til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no. Merk e-posten med hvilken kunngjøring det gjelder og saksnummer.

Vi beklager ulempene dette medfører, og vi jobber med å rette opp i det.

Om planforslaget

Plankonsulent Henning Larsen Architects (tidligere Rambøll Norge AS) har utarbeidd eit forslag til detaljregulering for ein ny ungdomsskule på Søreide i Ytrebygda bydel. Forslagsstillar er Bergen kommune ved Etat for utbygging, på oppdrag frå Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. 

Skulen tek i bruk den mest sentrale tomta i det komande lokalsenteret på Søreide. Tomta er i dag regulert til sentrumsføremål i områdereguleringsplan for Søreide sentrum planlD 60030000. Planforslaget viser difor også korleis andre offentlege funksjonar som torg, park og trafikksystem skal løysast. Saksnummer Saksnummer Side 2 av 2 

Av særleg viktige tema i planprosessen kan nemnast: 

  • skulen sitt uteopphaldsareal 
  • skulen sitt bidrag til utviklinga av det nye lokalsenteret
  • ei vegløysing for skulen som ikkje belastar hovudinngangen og det nye torget • betre tilpassing av Ytrebygdsvegen til lokalsenteret 
  • god fysisk og visuell kontakt mellom lokalsenteret, skulen og strandsona.

Planforslaget er eit kompromiss som gjev eit forsvarleg grunnlag både for etablering av ein ny skule og for vidareutvikling av lokalsenteret. 

Det vert halde eit informasjonsmøte om planforslaget tirsdag 13. september kl. 18:00 – 19:30, på Søreide barneskule.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Merknads- og klageknappen er dessverre ute av drift og midlertidig fjernet. Inntil feilen er rettet må merknader/klager rutes til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no. Merk e-posten med hvilken kunngjøring det gjelder og saksnummer.

Vi beklager ulempene dette medfører, og vi jobber med å rette opp i det.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter: