Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 29.10.2022
Klagefrist: 20.11.2022
Saksnummer: 2022-56669
Arealplan-ID: 66460000
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Fana

Fana, Gnr. 13, Bnr. 644 m.fl. Hovedformål: Bolig.

Obs

Saksnummeret du ser øverst på siden er kun et teknisk saksnummer for å få merknadsboksen til å fungere. Riktig saksnummer på denne saken er PLAN-2022/20577. 

Om planforslaget

Ard Arealplan AS, i samarbeid med En til En arkitekter, fremmer på vegne av Stavkirkeveien 11B AS, planforslag for et område på 3,7 daa på Fantoft ved Brennhaugen og Stavkirkevegen i Fana bydel. 

Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for etablering av to leilighetsbygg, med til sammen opptil 13 boenheter med privat parkeringsanlegg. Planlagt utbygging forutsetter rivning av eksisterende enebolig på tomten. Kjøreadkomst er fra kommunal del av Storetveitvegen i vest. Planen regulerer den etablerte turstien i nord, som går mellom Stavkirkevegen 11 og 11b. Bestemmelser og plankart er rettet opp i samsvar med bystyrets vedtak datert 22.06.2022. 

Viktige tema i planprosessen har vært kulturmiljø, herunder sted- og landskapstilpasning, byform og arkitektur, støy og klima, samt merknader i bystyrets vedtak Brennhaugen Vest datert 24.10.2022

Vedtaket kan påklages

Byrådets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden. 

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Statsforvaltaren i Vestland. 

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet. 

Saksdokumenter:

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Vær oppmerksom på at klagen din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send klage