Gå tilbake til:
Du er her:

Leseveiledning til handlings- og økonomiplanen

Byrådets forslag til handlings- og økonomiplan 2023-2026 blir publisert digitalt. I denne leseveiledningen får du en pekepinn på oppbygningen av budsjettdokumentet og hva du finner hvor.

Uansett hvor du befinner deg i dokumentet vil menyen ta deg til de sentrale kapitlene og til budsjettinformasjonen for hvert enkelt tjenesteområde. Inne i kapitlene vil kolonnen til venstre hjelpe deg til å gå direkte til de underkapitlene du ønsker å lese.

Hovedinndelingen

Førstesiden av handlings- og økonomiplanen er delt inn i tre hoveddeler:

  • Sentrale kapitler: Dette er stedet for det store bildet over kommunens økonomi. Byrådets forord gir et bilde av veivalg som er gjort. Du finner en beskrivelse av den økonomiske statusen og hvilken ramme som ligger til grunn for budsjettet. Her er detaljene om de sentrale inntektene til kommunen og hvordan budsjettet blir fordelt på tjenesteområdene. Du finner også det investeringsprogram, oversikt over satser på gebyrer og egenbetalinger, samt oversikt over tilskuddsordningene og mottakere av tilskudd er også her. Utviklingen i befolkningen og klimabudsjettet er også her.
  • Grafikk og nøkkeltall: Vi har laget en enkel informasjonsgrafikk som viser størrelsen på budsjettet til kommunen og viktige nøkkeltall. Her finner du også et eget kart som viser hvor de ulike investeringsprosjektene er lokalisert i kommunen vår. Feinschmeckere som er komfortable med Excel – og kjenner litt til måten budsjettet er bygd opp på, kan ha stor glede av å laste ned de åpne dataene.
  • Kommunens tjenesteområder med forslag til endringer: Handlings- og økonomiplanen vår er bygd opp etter tjenesteområder som barnehage, skole, tjenester for eldre og alt andre kommunen driver med. For hvert enkelt tjenesteområde finner du detaljer om både driftsbudsjett og investeringsbudsjett, i tillegg til mål og prioriteringer.

Sentrale kapitler

Byrådets forord: Det er byrådet, som byens utøvende organ, som legger frem budsjettforslaget. Budsjettet er i stor grad et politisk dokument siden det er et verktøy for å gjennomføre politikk på. Forordet gir et innblikk i hva byrådet har valgt å legge vekt på i budsjettet.

Økonomiske utsikter og rammebetingelser: Dette kapitlet gjennomgår de økonomiske rammebetingelsene for kommunen og hva utsiktene er fremover. Det gir også en beskrivelse av hva en handlings- og økonomiplan er.

Finansiering av kommunens tjenester: Dette kapitlet forteller hvor kommunens inntekter kommer fra. Det handler også om hva kommunen har av inntekter og utgifter knyttet til renter, avdrag og utbytte.

Slik fordeles budsjettet på tjenestene: Her finner du en oversikt over hvordan budsjettet foreslås fordelt ut på tjenesteområdene både i 2023 og for hele økonomiplanperioden.

Oppsummering og oversikt over alle endringer i driftsbudsjettet: Her finner du en oppsummering av utviklingen i netto driftsresultat fra gjeldende budsjett og videre i alle årene i økonomiplanperioden. I tillegg finner du en interaktiv tabell hvor du selv kan velge hvilke endringer du vil se nærmere på.

Budsjettvedtak: Dette er byrådets formelle forslag til ordlyd i budsjettvedtaket. Blant annet blir innretningen på innkreving av eiendomsskatt fastsatt her.

Befolkningsutvikling: Denne delen beskriver utviklingen i sammensetningen av befolkningen i kommunen vår og hva det har å si for forventede utgifter for kommunens tjenester.

Klimabudsjett: Denne delen av budsjettet viser hva som er Bergens klimamål, hvor store utslippsreduksjoner som må oppnås, hvilke tiltak som skal iverksettes og når resultatene er forventet. I tillegg knyttes tiltakene til pengebudsjettet og det gis dermed en oversikt over kommunens kostnader forbundet med gjennomføringen. 

Investeringsprogram: Dette kapitlet gir deg en oppsummering av investeringsprogrammet for økonomiplanperioden og hvordan det forutsettes finansiert. Du får også en hovedoversikt over investeringene og en investeringstabell for kommunen samlet. 

Gebyr og egenbetaling: Dette er en samlet oversikt over foreslåtte satser for gebyrer og egenbetalinger med endring fra 2022. I venstremenyen kan du klikke deg frem til den delen av oversikten som er mest interessant for deg. 

Tilskuddsliste: Dette er en oversikt over foreslåtte tilskudd til konkrete, navngitte mottakere og søkbare tilskuddsordninger for spesifikke formål. Listen er del i to: Først de navngitte og konkrete mottakerne og siden de søkbare ordningene for 2023. Listene er sortert etter byrådsavdelingen som yter tilskuddene.

Sentrale tabeller og oversikter: Denne oversikten gir deg falkeblikket på handlings- og økonomiplanen. Du finner hovedoversikt for driftsbudsjettet, foreslåtte bevilgninger til de ulike tjenesteområdene, utvikling i disposisjonsfond og lånefondets drifts- og investeringsbudsjett for å nevne noe. 

Grafikk og nøkkeltall

Utvalgte nøkkeltall: Her finner du flere sentrale tallstørrelser i budsjettet.

Driftsramme 2023: Dette trekartdiagrammet viser kommunens sentrale inntekter og hvordan disse brukes til å finansiere de kommunale tjenestene.

Investeringer i 2023: Fra dette trekartdiagrammet kan du klikke deg helt ned til de enkelte investeringene. Du kan også velge å se hvordan summen av investeringene blir finansiert.

Endringer i driftsbudsjett: Dette trekartdiagrammet gir en oversikt over alle endringene i budsjettet sammenlignet med 2022. For realendringene, utenom lønns- og prisvekst og tekniske endringer, er det mulig å klikke seg ned til de konkrete endringene i budsjettet. 

Åpne data: Her kan du laste ned datagrunnlaget for handlings- og økonomiplanen, både driftsbudsjett og investeringsbudsjett, i Excel-format.

Kart investeringer: Fra dette kartet kan du se hvor kommunens investeringsprosjekter er lokalisert i kommunen.  Her har du også mulighet til å velge hvilke tjenesteområder du vil se spesielt på. Ved å klikke på de enkelte investeringene på kartet vil du få en nærmere beskrivelse av prosjektet.

Kommunens tjenesteområder med forslag til endringer

Bergen kommunes budsjett blir vedtatt på tjenesteområdenivå. Under hvert tjenesteområde finner du forslagene til endringer i driftsbudsjettet og eventuelle investeringsprosjekter. Det gis utfyllende beskrivelser av tjenesteområdets utfordringer, prioriteringer, mål og planer.  Du vil også finne nøkkeltall og sammenligninger med andre storbyer (Kostra), der disse er tilgjengelig.