Kategori: Arealplan Status: Planoppstart Bydel: Laksevåg

Kunngjøring

Arealplan

Sykkelfelt Carl Konows gate, Gyldenpris-Damsgård.

Laksevåg, Gnr. 154 m.fl., Sykkelfelt Carl Konows gate, Gyldenpris – Damsgård (se kart). Snr.: 201010940. Detaljreguleringsplan. Hovedformål: Offentlig trafikkområde/sykkelveg

Saksdokumenter

Last ned
Fagnotat [288 kb]

Annonseringsdato: 03.11.2013
Merknadsfrist: 17.12.2013
Saksnummer: 201010940

Kommunaldirektøren har gjort administrativt vedtak om oppstart av offentlig detaljreguleringsplan for etablering av sykkelfelt/gang og sykkelveg i Carl Konows gate fra Damsgård hovedgård til Gyldenprisvegen, ca 1,1 km inkl. del av Michael Krohns gate. Prosjektet har også som målsetning å bedre forholdene for gående og syklende i Gyldenpriskrysset, samt etablere fortau langs deler av Fyllingsveien opp til Herman Grans vei. Puddefjordsbroen er også tatt med i planområdet for å vurdere utvidelse av dagens areal for gående og syklende over broen.

Prosjektet er del av etableringen/opprustningen av hovedrutenett for sykkel og inngår som del av Bergensprogrammet.

Det avholdes informasjonsmøte tirsdag 26.11.13 kl 19-20.30. Damsgårdsallmenningen 1

Merknader
Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres nå til å komme med synspunkter og innspill. Mottatte merknader besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert av fagetaten og tatt med i saksbehandlingen videre til politisk behandling.
Behandlingen i de politiske utvalgene kan følges på kommunens nettsider:
www.bergen.kommune.no/bksak
Eventuelle merknader til oppstartmelding sendes på epost:
planavdelingen@bergen.kommune.no
Ved eventuell henvendelse, vennligst referer til saksnummer.

  • DEL PÅ: