Kategori: Arealplan Status: Offentlig ettersyn - plan Bydel: Bergenhus

Kunngjøring

Arealplan

Kalfarveien, Gamle Betanien

Gnr 166, bnr 1764 mfl.Hovedformål: Bolig

MERKNAD

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.


Send merknad

Annonseringsdato: 25.02.2017
Merknadsfrist: 11.04.2017
Saksnummer: 201516380
Planarkiv: 64650000

Rambøll Norge AS i samarbeid med Space Group Company AS fremmer på vegne av Bergen Fjellsiden AS planforslag for et område sør for Stadsporten i Kalfarveien i Bergenhus bydel.

Området avgrenses av Kalfarveien, offentlig friområde i sør, spredt boligbebyggelse i nord-øst samt Kalfaret sykehjem i nord-vest. Planområdet er ca. 4,6 dekar. Ny plan vil erstatte arealplan-ID 19090000 i sin helhet. Formålet med endringsforslaget er nå å legge til rette for bolig i hele planområdet, 42 enheter totalt. Foreslått utnyttelsesgrad for eiendommen er % BRA = 181%. Byggehøyde for nybygg er satt til kote +42,5 m. Gamle Betanien omreguleres fra kontor til bolig. På grunn av husets dårlige tilstand legges det i samarbeid med byantikvaren opp til en demontering og gjenoppbygging av eksisterende bygning. Villa Balconen skal renoveres og tilrettelegges for 4 vertikaldelte rekkehusleiligheter. Både Gamle Betanien (byggeår 1848) og Villa Balconen (Forskjønnelsen 4, byggeår 1895) representerer store kulturminneinteresser og fremheves av byantikvaren som bygninger med stor egenverdi og miljøverdi. Kalfarveien 22 forblir uendret. Parkering løses i felles parkeringskjeller. Uteoppholdsareal løses på felles takhage på nybygget samt i mellomrommet mellom nybygg og Villa Balconen. I tillegg etableres det et gårdstun mellom Gamle Betanien og nybygget. Adkomst til eiendommen skjer via eksisterende innkjørsel fra Kalfarveien.

Har du merknader til planforslaget?
Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte. Eventuelle synspunkt og merknader som kan ha betydning for planarbeidet sendes som epost via merknadsboksen på denne siden.

Ved all henvendelse vennligst oppgi saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: www.bergen.kommune.no/bksak

  • DEL PÅ: