Renere Havn Bergen

Kartlegging av Byfjorden viser at store deler av sjøbunnen er svært forurenset av miljøgifter og tungmetaller. Hele Vågen og Puddefjorden må ryddes for å begrense spredningen av miljøgifter i Bergen havn.

Se stort kart (åpnes i eget vindu)

Bergen kommune har brukt, og skal bruke store ressurser på å bedre kvaliteten på vannet i Byfjorden. Kvaliteten på vannet er nå god, men det gjenstår å gjøre noe med forurensningen i sjøbunnen ikke skal være til hinder for bruk av sjø- og havneområder til nærings- og fritidsaktiviteter. Tiltakene skal bidra til å redusere innholdet av miljøgifter i fisk og sjømat fra Byfjorden.

Har gjennomført tiltak i Kirkebukten
For å teste ulike metoder for opprydning er det gjennomført et prosjekt i Kirkebukten på Laksevåg. Formålet med prosjektet var å bedre miljøtilstanden lokalt og skaffe erfaringer med metoder som kan være relevante for andre deler av byfjorden. Overvåkingsprogrammet har vist at tiltakene i Kirkebukten har hatt god effekt så langt.

Starter opprydding i Puddefjorden i høst

Bergen kommune har ved byrådsvedtak akseptert Jernbaneverkets tilbud om å ta i mot steinmasser fra Nye Ulriken tunell (TBM masser), da slike masser er spesielt godt egnet til tildekking av forurenset sjøbunn. Massene skal brukes til tildekking av forurenset sjøbunn i indre Puddefjorden, på et område som strekker seg fra Kirkebukten og Dikkedokken i Vest til Solheimsviken i øst, og er på totalt 440 dekar. Dette arbeidet starter opp i høst.

Deler på kostnadene i Puddefjorden

Kostnadene til opprydding i Puddefjorden er beregnet til cirka 150 millioner. Finansieringen er et spleiselag mellom Miljødirektoratet, Bergen og Omland Havnevesen (BOH) og Bergen kommune. Miljødirektoratet har bekreftet at de dekker opptil 75 prosent av utgiftene, mens de siste 25 prosentene fordeles likt mellom BOH og Bergen kommune. I vedtatt økonomiplan 2016–2019 er det satt av til sammen 155 millioner fordelt med 77,5 millioner i hvert av årene 2016 og 2017.

Les bystyrets vedtak om miljømål og finansiering av tiltak i Byfjorden fra møte den 28. mai 2015.

Les rapport om arbeidet i perioden 2009-2013

Bergen havn er et av kyst- og fjordområdene som er prioritert for opprydding av forurenset sjøbunn i Stortingsmelding nr 14 (2006-2007) Sammen for et giftfritt miljø.

Må redusere utslipp til Puddefjorden

Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Hordaland og Bergen kommune har kartlagt utslipp fra 36 bedrifter rundt Damsgårdssundet.

Les mer på Fylkesmannens nettsider

  • DEL PÅ:

Aktuelle tema

logo Grønn strategi

Grønn strategi

Grønn strategi for Bergen beskriver hvordan klimamålsetningene skal nås, samtidig som byen vokser og utvikler seg til en grønn by.

Fornøyd med denne siden?


Ja Nei

Si din mening: