Gå tilbake til:
Du er her:

Puddefjorden

I sommer starter vi arbeidet med å rydde skrot og legge ren, ny sjøbunn i Puddefjorden.

Dette gjør vi

Først rydder vi sjøbunnen for skrot og avfall. Noen steder må vi også fjerne gammel sjøbunn for å opprettholde tilstrekkelig seilingsdyp. Bergen kommune har fått tillatelse av fylkesmannen til å mudre og dekke til forurenset sjøbunn i indre Puddefjorden med stenmasser fra Nye Ulriks tunell (TBM masser), som er spesielt godt egnet til tildekking av forurenset sjøbunn.

Området som skal ryddes strekker seg fra Kirkebukten og Dikkedokken i Vest til Solheimsviken i øst, og er på totalt 440 dekar. Tykkelsen på tildekkingen vil variere, men med cirka 40 cm i gjennomsnitt, tilsvarende cirka 280 000 tonn TBM-masser. TBM-massene skal føres skånsomt ned slik at massene legger seg på bunnen. I noen områder er det behov for ekstra erosjonssikring, særlig der det er mye båttrafikk og havstrømmer. Arbeidet vil pågå i cirka 1,5 år.

Slik vil arbeidet påvirke omgivelsene

DAMSGÅRDSUNDET

 • Støy: i forbindelse med tildekkeingen kan det bli noe støy i perioder, hovedsaklig forbundet med lossing av steinmasser fra skip til lektere.Selve utleggingen, mudringen og opprydningen vil gi lite støy.
 • Respekter dykkerflagg: Under skrotryddingen vil det blant annet være dykkere i fjorden. Sjøfarende bes respektere dykkerflagene på vannet.
 • Båter må midlertidig flytte: Båter med kaiplass må flytte seg i perioder. Det vil bli laget en egen flytteplan for høsten, og båtforening/båteiere vil bli kontaktet av utførende entrepenør Peab.
 • Arbeidstid: 0700-1900

MØHLENPRIS
Skrotet som tas opp fra Puddefjorden blir rengjort i en spylestasjon på Wieselageret i Wolffs gate 15 på Møhlenpris. Dette vil påvirke omgivelsene slik:

 • Trafikk: Normalt begrenset til noen turer med lastebil og henger om dagen.
 • Støy: Ikke spesielt støyrikt, men noe lyd fra høytrykkspyler.
 • Lukt:Fordi bunnslammet er forurenset er det sannsynlig at noe av dette kan lukte mindre godt.
 • Fremdrift: fra juli 2017 til mars 2018, med mest aktivitet august-oktober 2017.
 • Arbeidstid: 0700-1900

STEINESTØ
Steinmassene kjøres fra Ytre Arna til Steinestø med lastebil. Herfra fraktes de i båt til Puddefjorden. Cirka en båtlast for dagen.Dette vil påvirke omgivelsene slik:

 • Støy: vil bli i forbindelse med omlasting
 • Arbeidstid: 0700-1900, men for det meste innenfor vanlig arbeidstid på dag.

Byrådet har vedtatt disse miljømålene for prosjektet:

 • Spredning av forurenset sjøbunn i Puddefjorden skal reduseres med 80 %
 • Forurenset sjøbunn i Puddefjorden skal ikke utgjøre en helsefare for mennesker
 • Forurenset sjøbunn i Puddefjorden skal ikke gi negativ påvirkning av økosystemet i resten av Byfjorden

Opprydning i regi av andre

Arbeidene i Puddefjorden er koblet opp mot Forsvarsbygg sine tiltak og undersøkelser i Nordrevågen. Forsvaret har ansvaret for opprydningen og har gjennomført tiltak mot kilder fra land, blant annet med hensyn til fjerning av forurenset slam fra kanaler og kulverter. Forsvaret lager en tiltaksplan for Nordrevågen og har fått tillatelse fra Fylkesmannen til å gjøre tiltak.

Må redusere utslipp til Puddefjorden

Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Hordaland og Bergen kommune har kartlagt utslipp fra bedrifter rundt Damsgårdssundet. Les mer på Fylkesmannens nettsider

Styrende dokumenter