Miljøgifter i bunnen av Vågen

Sjøbunnen i Vågen er sterkt forurenset av tungmetaller og organiske miljøgifter. Kvikksølv og PCB utgjør størst risiko for miljø og helse. Bergen kommune ønsker å gjennomføre tiltak for å hindre spredning av forurensning fra sedimentene og ny tilførsel fra land. Indre del av havnen er også en del av verdensarvområdet Bryggen, og sjøbunnen her har stor marinarkeologisk interesse.

  • Spredning av miljøgifter i Vågen skal reduseres med 80 prosent
  • Ny tilførsel av miljøgifter fra land skal minimaliseres
  • Tiltak skal utføres skånsomt for å bidra til bevarelse av kulturminner i området

Har kartlagt miljøgifter og vurdert risiko
Hovedkonklusjonene etter kartlegging av omfanget av forurensning i Vågen er at mengden forurensede stoffer varierer og at tilførsel av kvikksølv, kobber, bly og PAH (tjærestoffer) har pågått lengst. Det totale volumet forurenset sediment beregnes til ca. 150.000 m3.
Les mer i rapporten Analyse av sedimentkjerner fra Vågen 2012

Se også NIVA-rapporten om Biotilgjengelighet av miljøgifter i Vågen

Oppdatert risikovurdering
Kunnskapen fra denne undersøkelsen er brukt sammen med tidligere data til å oppdatere en risikovurdering for spredning av miljøgifter i Vågen. Her slås det fast at spredning av forurensning fra Vågen til Byfjorden anses som den største risikoen. Hovedkonklusjonen i miljørisikovurderingen for Vågen er at den beregnede risikoen ikke er akseptabel og at det må gjennomføres tiltak. Se rapporten Forurenset sjøbunn i Vågen. Oppdatert risikovurdering.

Kulturminner på havbunnen
Hele Vågen er vernet. Bergens Sjøfatsmuseum gjennomførte en marinarkeologisk forundersøkelse i 2009 og 2010 og har siden overvåket området.
I arkivet kan du lese mer om funnene i Vågen.

Les mer om tilførsel av miljøgifter fra land

  • DEL PÅ:

Aktuelle tema

logo Grønn strategi

Grønn strategi

Grønn strategi for Bergen beskriver hvordan klimamålsetningene skal nås, samtidig som byen vokser og utvikler seg til en grønn by.

Fornøyd med denne siden?


Ja Nei

Si din mening: