Kartlegger PCB og tester metoder

For å teste ulike metoder for opprydning er det gjennomført et prosjekt i Kirkebukten på Laksevåg. Formålet med prosjektet var å bedre miljøtilstanden lokalt og skaffe erfaringer med metoder som kan være relevante for Vågen.

Mudring og tildekking av forurensede sjøbunnmasser i Kirkebukten ble utført våren 2011.

Se rapporten Gjennomføring av mudring og tilekking i Kirkebukten

Har etablert overvåkingsprogram
Det er etablert et overvåkingsprogram for å fange opp effekten og vurdere egnetheten til metodene som er brukt.

Overvåkingsprogrammet har vist at tiltakene i Kirkebukten har hatt god effekt så langt. Samtidig kan det synes som at området tilføres ny forurensning fra land. Som strakstiltak tømmes derfor sandfangskummenene hyppigere. Ytterligere tiltak på land vurderes, som å prøve ut forskjellige kumløsninger for å hindre ny forurensning.

Les rapporten Kirkebukten, Bergen havn-vurdering av overvåkingsresultater 2012

Les rapporten PCB i maling og sandfang fra området Kirkebukten, Bergen

I tråd med Plan for miljøovervåking i Kirkebukten ble det tatt nye prøver i Kirkebukten i 2015. Les rapporten Miljøtilstand i Kirkebukten. Overvåkingsresultater 2015

Miljøtiltak på Damsgård
Kommunen har gjort store investeringer i omlegging av avløpssystemene og kloakkrenseanlegg. Ved å fornye og separere ledningsnettet for avløp reduseres utslipp av kloakk til Puddefjorden.

  • DEL PÅ:

Aktuelle tema

logo Grønn strategi

Grønn strategi

Grønn strategi for Bergen beskriver hvordan klimamålsetningene skal nås, samtidig som byen vokser og utvikler seg til en grønn by.

Fornøyd med denne siden?


Ja Nei

Si din mening: