Gå tilbake til:
Du er her:

Om Alis-Vest

Formål

1. sikre rekruttering til fastlegehjemlene og de andre allmennmedisinske oppgaver i kommunene.

2. Sikre et godt faglig innhold i spesialistutdanningen av allmennleger.

Bakgrunn

Ideen om å legge til rette for utdanningsstilinger i allmennpraksis er ikke ny. I 2008 ble det på oppdrag fra Helsedirektoratet laget en utredning, men lite skjedde.

Fra 2015 har Rolf Martin Tande i Masfjorden kommune har vært en pådriver for å starte opp dette pilotprosjektet grunnet rekrutteringsutfordringer i fastlegeordningen. Han har jobbet med aktører fra akademia (Nasjonalt senter for distriktsmedisin og UiB), fylkesleger, Legeforeningen, KS og fra politisk nivå. I desember 2016 bevilget Helse- og omsorgsdepartementet penger til ALIS-VEST. Bergen kommune har tatt ansvar for å lede prosjektet.

ALIS er en forkortelse for allmennlege i spesialisering.

Prosjektet ble ytterligere aktualisert ved at det 1. mars 2017 kom en forskrift med krav om at leger som blir ansatt i kurativ stilling i primærhelsetjenesten skal være spesialist i allmennmedisin eller i spesialisering.

Praktisk innretning

Kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane har søkt om å få være med i prosjektet. 11 kommuner er plukket ut. De har opprettet fastlønnede ALIS-stillinger, lyst dem ut og ansatt på vanlig måte. Arbeidssted kan være på privat legesenter eller kommunalt legekontor.

ALIS må enten ha egen pasientliste eller legesenteret må ha pasientgrunnlag for at ALIS får nok klinisk praksis.

Kommunen må sørge for vikar ved behov ved fravær og permisjoner (kollegial fraværsdekning).

ALIS er tenkt å være i stillingen i 5 år og det skal utarbeides en utdanningsplan for hver enkelt. Legen skal ikke arbeide i solopraksis, men ha tilgang på daglig supervisjon og ukentlig veiledning. ALIS skal også få tilbud om å være med i en felles veiledningsgruppe og prosjektledelsen er i kontakt med sykehus i de to fylkene for å legge tilrette for at ALIS får gjennomført den tiden som kreves i spesialistutdanningen i sykehus.

Økonomi

Tilskuddet fra Helsedirektoratet innebærer et tilskudd til kommunene på inntil kr 200.000 / år per ALIS. Det skal dekke ekstrakostnader knyttet til utdanningen som ikke dekkes av Fond II i legeforeningen, kursavgifter, veiledningsgruppe, vikarutgifter mm.

Kommunene får en egenandel på kr. 50.000 / år per ALIS, som skal dekke administrative kostnader Bergen kommune har med prosjektledelsen.

Inkluderte kommuner

Bergen (2 ALIS), Bømlo (2 ALIS), Stord, Odda (2 ALIS), Masfjorden, Gulen, Hyllestad, Lærdal (2 ALIS), Årdal og Fusa.

Prosjekteier og – ledelsen

Etat for helsetjenester i Bergen kommune eier prosjektet.

Prosjektledesen er fordelt på 3 stillinger av 20 %. Disse skal blant annet:

  • Være kontaktpunkt for kommunene og andre interesserte
  • Tilrettelegge for gruppeveiledning
  • Jobbe med aktuelle sykehus for å bistå med «sykehusåret» som er en del av spesialistutdannelsen

ALIS-VEST Styringsgruppe

Projekteier: Leder for Etat for helsetjenester i Bergen kommune, Brita Øygard

Ansvarlig for fastlegeordningen i Bergen kommune, Karsten Sylta

Initiativtager, representant for kommunene og i prosjektledelsen, Rolf Martin Tande

Ressursperson i Bergen kommune og i prosjektledelsen, Hans Høvik

Leder av Hordaland legeforening, Gunnar Ramstad

Representant for KS Hordaland, Astrid Toft

Prosjektledelse: Rolf Martin Tande, Helen Brandstorp, Hans Høvik