Fornyer SFO-tilbudet i bergensskolen

Bystyret slutter seg til nye mål og forslag for SFO-tilbudet ved bergensskolen.

I saken "Sammen i vennskap, lek og læring – helhetlig plan for SFO i Bergen kommune" foreslår byrådet flere tiltak for å fornye SFO-tilbudet ved skoler i Bergen. Saken legger blant annet vekt på bedre samarbeid mellom SFO og skole, samt at flere barn skal få mulighet til å delta på SFO uavhengig av familiens økonomiske situasjon.

Gratis kjernetid og flere aktiviteter

Eksempler på konkrete tiltak er å innføre flere faste, organiserte aktiviteter, tilby et daglig smøremåltid til kostpris samt innføre søknadsbasert moderasjonsordning og et pilotprosjekt med gratis kjernetid.

Om bystyrets vedtak

Bystyret slutter seg til at denne saken blir førende for en ny rammeplan for SFO, som skal legges frem for bystyret senere i 2017.

Bystyret vedtok innstillingens punkter og merknader, med unntak av:

  • Et nytt punkt 13: "Fra skoleåret 2018/2019 innføres pilotprosjekt med gratis kjernetid i SFO. Det skal utredes hvordan ordningen kan bli mest mulig treffsikker slik at barn og foreldre som har behov for gratis kjernetid får mulighet. Det må utarbeides retningslinjer med kriterier for hvem som kan få en slik plass. Omfang av prosjekt med gratis kjernetid i SFO vil konkretiseres ved rullering av handlings- og økonomiplan 2018-2021. Prosjektet skal evalueres etter 2 år."
  • En ny merknad 1: "SFO er et frivillig tilbud som foreldre må betale for at barna skal benytte seg av. Det er viktig å sørge for at kostnadene blir forutsigbare, og at barn i SFO har mulighet til å delta i alle aktiviteter som tilbys, uavhengig av foreldrenes økonomi. Bystyret ber derfor om at kommunen sørger for at alle kostnader knyttet til deltakelse i SFO kommer på en faktura. Maksprisen, eventuelt med moderasjon skal dekke alle utgifter for SFO inkludert mat, aktiviteter og alle former for utstyr."

Les dokumentene i saken.