Gå tilbake til:
Du er her:
Tilbygget på Midtun skole under bygging.
UTVIDER: Midtun skole er en av skolene i Bergen som venter vekst i antall elever. Skolen blir nå utvidet med et tilbygg som skal gi plass til 150 flere elever.
Bilde: OLA HENNING MÅLSNES

Nye elevtallsprognoser frem mot 2030

Bergen kommune har i forbindelse med arbeidet med ny skolebruksplan utarbeidet nye prognoser for fremtidig elevtall på skolene frem mot 2030.

For de fleste skolekretsene er elevtallsveksten svakere enn i forrige prognose. Enkeltskoler, særlig i Bergenhus bydel, venter kapasitetsutfordringer.

Prognosen viser forventet elevtallsutvikling på kommunenivå og bydelsnivå helt frem til 2040. For grunnskolene er det utarbeidet prognose frem til 2030. Forrige prognose ble utarbeidet i 2015.

Prognosen tar høyde for forventet befolkningsvekst og boligbygging i skolekretsene. Det er utarbeidet prognoser for Bergen som helhet, hver bydel og opptaksområdene til hver kommunal skole. 

Last ned

Arbeider med skolebruksplan 

- Vi skal bruke denne prognosen i arbeidet med skolebruksplanen. Byrådet kommer med et høringsutkast i høst. Skolebruksplanen skal gi svaret på de mer langsiktige kapasitetsutfordringene, sier byråd for barnehage, idrett og skole, Endre Tvinnereim. 

Byråden vil ikke dra forhastede slutninger, men han registrerer med glede at prognosen kan se ut til å vise tegn til at trenden med at barnefamilier flytter ut fra sentrum kan se ut til å snu. 

- Det er et politisk mål at sentrum også skal være et sted hvor familier med barn trives. Dette gir noen utfordringer. Sentrum kan trenge en ny ungdomsskole og vi kommer i arbeidet med skolebruksplanen til å se på mulige plasseringer og løsninger, sier Tvinnereim. 

Venter færre barn  

Det er gjennomgående ventet et lavere elevtall i bergensskolen enn det forrige prognose tilsa. Hovedforklaringen er at fødselstallene i prognosen er satt lavere enn det den forrige skolebruksplanen la til grunn. I gjeldende prognose er fødselstallene satt til 1,5 barn per kvinne. 

I alle bydelene med unntak av Bergenhus viser prognosen at bydelen som helhet har kapasitet til å ta hånd om det forventede tallet på elever. Kapasiteten i bydelen er på linje med det som 2015-prognosen skulle tilsi.  

Kapasitetsutfordringer i sentrum 

I Bergenhus er det en underkapasitet på ungdomstrinnet gjennom hele prognoseperioden. Bydelens eneste ungdomsskole, Rothaugen, har kapasitet til 550 elever, men venter mellom 600 og 655 elever i prognoseperioden.  

Av barneskolene er det spesielt Møhlenpris skole som ser ut til å få en merkbar underkapasitet gjennom hele perioden. Skolen har kapasitet til 250 elever, men venter opp til 346 elever i 2026. For Haukeland skole er det allerede vedtatt å utvide kapasiteten. 

Planlagte utvidelser 

- Med unntak av den positive overraskelsen i sentrum, har byrådet i planleggingen av skolekapasiteten truffet rimelig bra. For de aller fleste skolene med behov for større kapasitet, er det prosjekter i gang og flere av dem er under gjennomføring, sier byråd Endre Tvinnereim. 

I Fana bydel venter Midtun skole flere elever enn det skolen akkurat i dag har kapasitet til. Men det pågår for tiden utbygging av skolen. Når tilbygget er klart i 2021 vil skolen ha kapasitet innenfor prognosene. 

I Fyllingsdalen er det kapasitet ved alle skolene, men Varden skole kan forvente et elevtall på 416 og har i dag kapasitet på 350. Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett har bedt om å få utredet hvordan det kan bli plass til flere elever i denne skolekretsen. 

I Årstad bydel er kapasiteten bra, men det er behov for økt kapasitet på Kronstad skole. Det pågår et utbyggingsprosjekt ved skolen som kommer til å dekke inn kapasitetsbehovet. Sent i perioden vil Minde skole etter prognosene vente noe underkapasitet. 

I Ytrebygda bydel er det ventet kapasitetsutfordringer på Skranevatnet og Rå som har ungdomstrinn. I investeringsprogrammet er det bevilget midler til å etablere en ny ungdomsskole på Søreide.