Gå tilbake til:
Du er her:
Oversikt over planområdet for Mindemyren nord
Oversikt over planområdet for Mindemyren nord. Delfeltene S16 og S17 er på vestsiden av Solheimsvatnet.
Bilde: Bergen kommune

25. februar: Åpent møte om planoppstart for Mindemyren nord

Det er vedtatt oppstart av en offentlig reguleringsplan for området rundt Solheimsvatnet på Mindemyren. Bergen kommune inviterer til åpent, digitalt informasjonsmøte om planen torsdag 25. februar.

På Mindemyren planlegges en helt ny bydel. Området skal transformeres fra et tidligere logistikk- og industriområde til en urban bydel med boliger og næring. Områdeplanen for Mindemyren ble vedtatt i 2014 og fastlegger det overordnede grepet for området. Området er delt inn i 25 delfelt, og Mindemyren nord utgjør delfeltene S16 og S17. 

Informasjonsmøtet 25. februar

Beboere i planområdet for Mindemyren nord er varslet med brev. Bergen kommune inviterer også til åpent informasjonsmøte om status for planarbeidet torsdag 25. februar klokken 18.00-19.30. Møtet gjennomføres digitalt via møteverktøyet Teams, og det blir mulighet for å stille både muntlige og skriftlige spørsmål. Påmeldingsfrist er 24. februar.

Påmelding til informasjonsmøte 25. februar

Dersom du har spørsmål rundt påmeldingen og informasjonsmøtet, kan de sendes til kommunikasjonsrådgiver i Plan- og bygningsetaten, Elisabeth Langeland Matre, e-post elisabeth.matre@bergen.kommune.no

Målsettinger for Mindemyren nord

Mindemyren nord var opprinnelig tenkt planlagt gjennom to private detaljreguleringsplaner. Plan- og bygningsetaten ser imidlertid behov for offentlige koordinering, og mener det vil være hensiktsmessig å vurdere området under ett. Dette gjøres for å løse grensesnittet mellom utbyggingsfeltene og for å sikre de offentlige interessene i området.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger, barnehage, næring, torg, parkarealer og et kommunalt flerbruksbygg som blant annet skal inkludere skole. Det skal planlegges for gode og attraktive byrom der grøntarealer og naturmangfold er viktige stikkord.

Viktige mål for planarbeidet:

  • Kompakt by og romslige byrom
  • Bolig og boligkvalitet
  • Sosial infrastruktur
  • Blågrønn struktur
  • Teknisk infrastruktur

Fremdrift og status for planarbeidet

Det skal utarbeides en helhetlig og koordinert reguleringsplan som sikrer både private utbyggere og kommunens interesser. I løpet av 2021 skal det utarbeides et planforslag som legges ut til offentlig ettersyn ved årsskiftet 2021/2022. Målet er å ferdigstille planforslaget i juli 2022 med påfølgende bystyrevedtak mot slutten av året.

Send oss skriftlige innspill

Vi er nå i den innledende fasen, og det er her muligheten for å påvirke planinnholdet er størst. Plan- og bygningsetaten oppfordrer alle som har synspunkter i saken om å melde dette skriftlig til kommunen.

Kunngjøring av oppstartsplanen for Mindemyren nord finner du her, og innspillsfrist er 23. mars:

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kunngjoringer/mindemyren-nord

Områdeplanen for Mindemyren

I årene fremover vil Mindemyren endre karakter, og det er mye pågående planarbeid i området. Det skal blant annet komme mange nye boliger i den nye bydelen. Det skal sikres areal til sosial infrastruktur, fritidstilbud til barn og unge, parker og møteplasser, og dette er viktig i detaljreguleringene. Kommuneplanens arealdel (KPA2018) vektlegger kvalitet i planlegging og bygging av byen langt sterkere enn tidligere.

Gjennom den pågående transformasjonen vil Mindemyren bli utviklet til et knutepunkt for alle omkringliggende nabolag. Bybanelinjen mellom sentrum og Fyllingsdalen skal stå ferdig i 2023, og vil være en driver for denne prosessen.