Gå tilbake til:
Du er her:
oversikt over planområdet
Oversikt over planområdet.

Åpen plan- og designkonkurranse for indre Laksevåg

Bergen kommune inviterer til åpen plan- og designkonkurranse om utvikling av området indre Laksevåg. Gjennom konkurransen håper vi å få inn gode ideer og fremtidsbilder, og frist er 31. mars.

Vinnerforslaget og de premierte bidragene vil danne utgangspunktet for en offentlig områdeplan.

Åpen for alle i hele Norden

Kommuneplanens arealdel (KPA 2018) angir at konkurranseområdet skal omgjøres fra næring og industri til sentrumsformål, med en variasjon i bygninger, byggehøyder og ulike bruksformål. Det skal være attraktive uteområder, og kulturminner skal bli ivaretatt og brukes som ressurser i området. Området har stort potensial med nærheten både til sentrum og naturen, men det har også utfordringer som konkurransen skal bidra til løsninger for.

Konkurransen er åpen for arkitekter, landskapsarkitekter og fagpersoner med tilsvarende utdannelse i hele Norden. Prosjektledelsen i Plan- og bygningsetaten håper på et stort tilfang av muligheter for området, og at et bredt fagmiljø vil bli med og gi råd for utviklingen. Med utgangspunkt i overordnede strategier og målsetninger for Bergen og indre Laksevåg, sammen med den politiske bestillingen til områdeplanen, er det definert tre hovedtema for konkurransen:

  • Den produktive byen
  • Den inkluderende byen
  • Bydel med historiske lag

 

I konkurranseoppgaven ber vi om forslag til et helhetlig byplangrep for indre Laksevåg som er både visjonært og gjennomførbart. Vi ønsker forslag til utforming som gjør området attraktivt, gir gode koblinger til omgivelsene og en tilgjengelig sjøpromenade. Vi ønsker en fortetting som gir området merverdi, og innspill til hvordan utformingen av byrom kan gjøre området tryggere for alle.

Her finner du konkurranseprogrammet, som beskriver oppgaven nærmere og viser hvordan man eventuelt melder seg på.

 

Innleveringsfrist 31. mars

Konkurransen arrangeres av Plan- og bygningsetaten i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund (NAL).

Den økonomiske rammen er på 1.500.000 NOK, som fordeles etter juryens skjønn. Juryen er satt sammen av en bred og tverrfaglig gruppe som representerer området, fagmiljøet og kommunen. Innleveringsfrist er 31. mars 2021. For å delta i konkurransen må man registrere seg på Mercell, og forslagene sendes inn anonymt.

Områdereguleringsplanen

Planoppstart for områdereguleringsplan indre Laksevåg ble kunngjort 5. desember, med merknadsfrist 2. februar 2021. Kunngjøring med dokumenter finner du på Bergen kommunes kunngjøringsside

 

Mer informasjon om områdereguleringsplanen finner du også på arealplansiden, planer under arbeid.