Gå tilbake til:
Du er her:
  • Forside
  • Hva skjer
  • Bybanen til Åsane: Oppdatert kostnadsanslag for grunnerverv og fordeling på hovedelementer er klart
Illustrasjon av bybanevogn
Bybanevogn

Bybanen til Åsane: Oppdatert kostnadsanslag for grunnerverv og fordeling på hovedelementer er klart

Kostnadsanslaget for Bybanen, hovedsykkelruten og forlenget Fløyfjelltunnel som ble lagt fram i juni, er nå oppdatert med kostnader for grunnerverv.

Som en del av reguleringsplanarbeidet for bybanen til Åsane, er det gjort anslag for hva det vil koste å bygge bybane, hovedsykkelrute og forlenget Fløyfjelltunnel. 

Kostnadsanslaget som ble lagt fram av Plan- og bygningsetaten i juni er nå oppdatert med kostnader for grunnerverv. Med bakgrunn i erfaringer fra byggetrinn 4, estimeres grunnervervskostnadene til 3 220 millioner NOK. Totalkostnaden for hele prosjektet er anslått til 17 847 millioner NOK, inkludert grunnerverv, eks mva. 

Oppsummeringen av kostnadsanslaget pr september 2022 finner du her: 

 

Reguleringsplanforslaget skal sendes fra Plan- og bygningsetaten i begynnelsen av oktober  til politisk behandling, og deretter til offentlig høring. 

Nytt totalanslag i 2023 

- De oppdaterte anslagene for grunnerverv er omtrent som forventet, når vi tar i betraktning erfaringene fra byggetrinn 4 til Fyllingsdalen. Vi vil få et nytt totalanslag for Åsane våren 2023 når planforslaget har vært på offentlig ettersyn, og det er kostnadsanslaget i 2023 som skal danne grunnlaget for finansiering av prosjektet, sier Tarje Wanvik, direktør i Plan- og bygningsetaten. 

 

Det er også gjort en fordeling på hovedelementene, og de fordeler seg på denne måten (Kostnad i mill. NOK P50):  

  • Bane (med alle nødvendige omlegginger) 7 324 mill NOK 
  • Vei (uten direkte konsekvens med Bybaneprosjektet, og skilt mellom veiholderne) 1 609 NOK 
  • Sykkelvei 2 337 mill NOK 
  • E39 m/Fløyfjelltunnelen 3 357 mill NOK 
  • Grunnerverv 3 330 mill NOK 

 

Dette er en overordnet og grovt vurdert fordeling. Frem mot sluttbehandling av planen, og finansiering, skal partene i Miljøløftet detaljere og kvalitetssikre, for å være trygge på fordeling på de ulike finansieringskildene.  

Anslagsmetoden er Statens vegvesen sitt program og metode for kostnadsberegninger. I kostnadsberegningene er det brukt en såkalt “P50-kostnad”. Det vil si at det er 50 prosent sjanse for at man ikke vil overskride tallene som blir fremlagt. 

 

Mer informasjon om Bybanen til Åsane finner du på Miljøløftet.no