Gå tilbake til:
Du er her:
Skisse som viser trinnene i planprosessen
Illustrasjonen viser hvor vi befinner oss i planprosessen. Vi er nå i skissefasen i reguleringsplanarbeidet.
Bilde: Christine Hvidsten

Bybanen, tilleggsutredninger for Eidsvåg og Åsane på høring

Som en del av den pågående skissefasen i planarbeidet for Bybanen mellom sentrum og Åsane, er det utarbeidet to tilleggsutredninger som er lagt ut på høring. Høringsfrist er 28. september.

Griggastemma og kryssing av E39 i Åsane

Konsekvensutredningen (KU) for Bybanen mellom sentrum og Åsane ble utarbeidet i 2013, og reguleringsplanarbeidet startet opp i 2018.

Tilleggsutredningene som nå er på høring er en supplering av KU 2013, og det er utredet og anbefalt nye traséer for to av strekningene. Forslagene gjelder for strekningen ved Griggastemma og for kryssing av E39 i Åsane. Dette er gjort i henhold til forskrift om konsekvensutredning § 27.

Tilleggsutredningene viser traséen som nå er anbefalt, med tilhørende analyser og vurderinger, sammenlignet med alternativet som ble anbefalt i KU 2013. Måloppnåelse for bybaneprosjektet og virkninger for kostnader, miljø og samfunn er vurdert. Det er lagt vekt på tema som er beslutningsrelevant for trasévalget.

Tilleggsutredningene som er sendt på høring er:

  • Selviktunnelen-Tertneskrysset. Bybanen i tunnel eller daglinje forbi Griggastemma.
  • Åsane sentrum - Nyborg. Bybanetrasé-kryssing av E39.

 

Lenke til kunngjøringene finner du her, det er en kunngjøring per tilleggsutredning. Frist for innspill er 28. september.

Innspillene vil tas med i det videre planarbeidet. Plan- og bygningsetaten vil levere en oppsummeringsrapport for skissefasen til politisk orientering høsten 2020, der også forslag til endret trasé vil presenteres. Det endelige planforslaget skal være klart i 2022.

 

Fakta om planprosess og fremdrift

  • Traséen for Bybanen mellom sentrum og Åsane ble vedtatt av Bergen bystyre 20. april 2016, og traséen i Sandviken med forlenget Fløyfjellstunnel ble vedtatt 31. januar 2018.
  • Byrådet vedtok i 2018 å starte opp reguleringsplanarbeidet. Vi er nå i skissefasen i planarbeidet. Det endelige planforslaget skal sendes fra Plan- og bygningsetaten til politisk behandling i 2022.
  • Byrådet vedtok 12. mars 2020 å bestille oppstart av utredning for tunnelløsning mellom sentrum og Sandviken, oppstartssaken har vært på høring.
  • Når kommunen utarbeider planforslaget i perioden frem til 2022, etablerer vi kontakt og undervegsmøter med berørte parter og grunneiere etter behov.
  • Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i 2022, varsles alle berørte grunneiere og naboer med brev. Da kan man sende inn merknad til planforslaget i sin helhet.
  • Etter planen skal bybanen til Åsane være ferdig bygget 2031.

 

Her er illustrasjon som viser trinnene i planarbeidet:

 

Mer informasjon om Bybanen til Åsane finner du på miljøløftet.no