Gå tilbake til:
Du er her:
Overlevering
Fv. prosjektleder for Bybanen Solveig Mathiesen overleverer fagetatens anbefaling til byråd Thor Haakon Bakke
Bilde: Anne Kringstad

Fagetaten anbefaler bybanetrase langs Bryggen

Plan- og bygningsetaten har sammenlignet tunnelutredning for Bybanen til Åsane med oppdatert dagløsning langs Bryggen, og anbefaler at bybanetraseen legges langs Bryggen.

Fredag 1. oktober overleverte etaten sin faglige anbefaling til byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke og byrådsleder Roger Valhammer for politisk behandling.

- Saken vi får overlevert i dag er viktig for beslutningen vi må ta denne høsten. Politikk er på sitt beste når meninger, ideologi og ulike preferanser brytes og diskuteres fritt og levende. Det er positivt at flest mulig deltar i en åpen diskusjon, og i Bergen er vi glad i å diskutere. Det er noe av det fineste med byen vår, sa byrådsleder Roger Valhammer 

Prosjektleder Solveig Mathiesen oppsummerte fagetatens anbefaling om trasevalg slik:

- Fagetaten anbefaler at dagalternativet legges til grunn for regulering av Bybanen gjennom sentrum. Dagalternativet er klart best på betjening av sentrum, oppfyller godt målene for byutvikling og kollektivsystemet, har betydelig lavere risiko i byggefasen og betydelig lavere investerings- og driftskostnader enn tunnelalternativet 

Fagetaten anbefaler å ikke gå videre med tunnelalternativet, da det medfører for høy risiko i gjennomføringsfasen, og har betydelig høyere investerings- og driftskostnader uten at det gir bedre måloppnåelse eller lavere konfliktnivå. 

Byråd Thor Haakon Bakke  takket for det grundige arbeidet Plan- og bygningsetaten har gjort med å sammenligne de to alternativene. 

- Vi vil nå gå gjennom sakspapirene fra fagetaten, og vil legge frem en sak til behandling i bystyret i november, sa han. 

Hva skjer videre?
Fagnotatet skal behandles i byrådet og legges frem for bystyret i november. Fagnotatet med tilhørende rapporter vil gi bystyret grunnlag for å kunne vurdere om man skal arbeide videre med reguleringsplanen for vedtatt dagtrase, eller om bystyret vil omgjøre tidligere vedtak og starte detaljregulering av en løsning i tunnel.

Se fagnotat og rapporter

Les mer om Bybanen til Åsane på Miljøløftet.no