Gå tilbake til:
Du er her:

Fikk forskningsmidler til alternativ boligutvikling

Bergen kommune ble som 8 av 78 søkere plukket ut til å få midler fra Forskningsrådet for å se på hvordan kommunen kan være en pådriver for alternative boligløsninger.

Fikk forskningsmidler til alternativ boligutvikling bilde
 
 

Dette skal Bergen gjøre sammen med med Trondheim kommune, NTNU og Sintef.

Bergen og Trondheim kommune står sammen om et innovasjonsprosjekt som skal gjøre kommunene bedre rustet til å påvirke boligutviklingen og dermed bidra til at boliger og boområder i større grad kan være med å løse sosiale utfordringer.

Verdiskapingen ligger i å virkeliggjøre målene nedfelt i kommuneplanenes samfunnsdel knyttet til mangfold, inkludering og bærekraftig hverdagsliv.

- Når vi kobler kunnskap med forvaltning og politikk sikrer vi de lange linjene for byens utvikling. Derfor er det gledelig at vårt prosjekt har vunnet frem i konkurransen om disse midlene. I Bergen har vi svært gode miljøer på universitetet, høgskolen, NHH og Bergen Arkitektskole. Jeg ser virkelig frem mot å se hva Bergen kommune kan oppnå ved å koble kunnskap og utvikling, sier byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti.

Bygget rundt to pilotprosjekter

Innovasjonsprosjektet er bygget opp rundt to pilotprosjekter: Grønneviken i Bergen og Svartlamon i Trondheim. Begge prosjektene har fokus på deling, fellesskapsløsninger, medvirkning og mangfoldig beboersammensetning.

Innovasjonen innebærer å styrke kommunens rolle som pådriver for alternative boligløsninger på følgende måter:

  1. initiere og promotere forbildeprosjekter som både undersøker og viser frem innovative bolig- og gjennomføringsmodeller,
  2. utvikle metoder og verktøy for en mer aktiv dialog med boligmarkedet slik at fremtidige boligkjøpere og leietakere i større grad vil kjenne til alternative løsninger og dermed bli i stand til å etterspørre løsninger som støtter opp under de samfunnsmålene som er satt,
  3. utvikle metoder for samskaping med private boligaktører i prosesser for å etablere nye boligløsninger og
  4. etablere nye samarbeidsfora internt i kommunen mellom de ulike avdelingene innen sosial/helse/omsorg/inkludering, teknisk/plan/arkitektur og eiendom/finans og innovasjon.

Les mer om Bopilot, et forskningsbasert innovasjonsprosjekt om alternative boligløsninger på nettsidene til Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)

Vedlegg