Regnskog på Korsneset i Fana
REGNSKOG: Naturen tar opp og lagrer mer enn 50 prosent av menneskeskapte CO2-utslipp. Bildet er fra regnskogen på Korsneset i Fana, der det finnes en rekke truede og nær truede plantearter.
Bilde: Håvard Prestegården

Klimaundersøkelsen 2022: Stort flertall for å ta vare på bergensnaturen

Syv av ti bergensere er enige i at det ikke bør bygges ned mer natur i kommunen vår.

For tredje gang har Klimaetaten undersøkt bergensernes holdninger til ulike klimaspørsmål. Stina Ellevseth Oseland, direktør i Klimaetaten, trekker frem fire viktige funn fra årets undersøkelse:

 • Flertallet er enig i at klimatiltak vil gjøre byen bedre å bo i.
 • Det er stort flertall for å ikke bygge ned mer natur i byen.
 • Flere enn før mener det er for mye trafikk i Bergen
 • Flertallet mener innbyggerne med høyest klimagassutslipp bør ta større del av belastningen ved tiltak.

– Alt dette er i tråd med Grønn strategi, som bystyret nylig vedtok. Det er interessant og gledelig at bergenserne ser ut til å støtte opp om målene i klimastrategien, sier Oseland.

– Bergenserne forventer at kommunen gjør mer i klimaarbeidet, og de fleste er også villige til å gjøre endringer i sitt eget liv for at Bergen skal nå sine klimamål, sier Ingrid Nergaard Fjeldstad, byråd for klima, miljø og byutvikling.

Klimaundersøkelsen 2022 er laget av Opinion, på oppdrag fra Klimaetaten.

 • Her kan du lese Opinions rapport:
 • Ekstra interesserte kan dykke ned i Excel-dokumentet, som inneholder data om alle spørsmål og svar, fordelt etter blant annet alder, bydel, utdanningsnivå og politisk partitilhørighet: 

Flere 60-åringer er enige nå

Ett av de 48 spørsmålene i undersøkelsen er hvorvidt arbeidet med å nå klimamålene vil gjøre byen bedre å bo i. 58 prosent er svært eller ganske enig i dette, noe som er omtrent likt som i 2021.

Men i den eldste aldersgruppen, over 60 år, øker oppslutningen om kommunens klimaarbeid sammenlignet med forrige undersøkelse. Økningen er på 12 prosentpoeng.

tabell
BEDRE: Tabellen viser i hvilken grad bergenserne er enig i påstanden "Arbeidet med å nå klimamålene vil gjøre byen bedre å bo i".
Bilde: Opinion / Bergen kommune

Vil ta vare på naturen

Påstanden “Det er viktig for meg at det ikke bygges ned mer natur i Bergen” har også høy oppslutning. 

Totalt oppgir syv av ti at de er enten svært eller ganske enig i dette. Under én av ti sier seg ganske eller svært uenig, mens om lag to av ti er verken enig eller uenig. 

Kvinner er i større grad enig enn menn, med henholdsvis 80 mot 63 prosent. 

Tabell
NATUR: "Det er viktig for meg at det ikke bygges ned mer natur i Bergen" var utsagnet som deltakerne i undersøkelsen tok stilling til.
Bilde: Opinion / Bergen kommune

Motstand mot biltrafikk øker

60 prosent av de spurte mener at trafikkbelastningen i Bergen generelt er for stor. Det er en økning fra 47 prosent i 2021. 

Det er også betydelig flere som nå mener at Bergen bør være mest mulig bilfri og at biltrafikken i eget boområde er for stor.

Samtidig er det stor oppslutning om kollektivtrafikk. 74 prosent vil satse mer på kollektivtrafikken for å redusere behovet for bil i bergensområdet. 

Tabell
TRAFIKK: Her ser du svarene på noen av undersøkelsens spørsmål om biler, kollektivtransport og bompenger.
Bilde: Opinion / Bergen kommune

Rettferdig omstilling

De fleste bergensere mener at innbyggere i Bergen som har høye klimagassutslipp bør ta en større del av belastningen ved tiltak. Seks av ti oppgir at de synes dette i stor eller noen grad. Blant de under 45 år er det langt flere som er enige i dette enn i de eldste aldersgruppene. 

Tabell
BØR BIDRA MER: Flesteparten av bergensere mener de med høye utslipp bør ta en større del av belastningen ved klimatiltak.
Bilde: Opinion / Bergen kommune

– Rettferdig omstilling er en av de nye satsingene i Grønn strategi. Vi skal passe på at klimatiltakene ikke forsterker sosiale og økonomiske forskjeller, sier Oseland.

For eksempel kan noen områder være mer utsatt for flom enn andre, og noen husholdninger, bedrifter og organisasjoner kan være bedre økonomisk rustet til å takle oversvømmelse, økte strømpriser eller økte matvarepriser enn andre.

– For at Bergen skal være en god by å leve i for alle, må godene og byrdene av klimaomstillingen bli rettferdig fordelt, sier klimadirektøren.

Fakta om undersøkelsen

 • Hensikten er å avdekke bevegelser i befolkningens holdninger til klimamål og tiltak, identifisere potensialet for atferdsendringer og indikere hvordan innbyggerne vurderer kommunens innsats på klimaområdet.
 • Laget av Opinion på vegne av Klimaetaten i Bergen kommune.
 • 1001 respondenter over 18 år
 • Gjennomført i tidsrommet 15.-29. desember 2022.
 • Samlet feilmarginer på mellom 1,4 til 3,1 prosentpoeng.

Les mer om: