Gå tilbake til:
Du er her:
Bryggen i Bergen
Bilde: Byantikvaren

Kulturminneplanen er sendt til politisk behandling

Forslag til Kulturminneplan for Bergen 2019-2023 del 2 og 3, "Identitet med særpreg", er sendt fra Byantikvaren til politisk behandling i Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling.

Formålet med dette planarbeidet er å utarbeide en helhetlig oversikt over kulturminner for å identifisere, sikre og forvalte dem i tråd med egne, nasjonale og regionale målsetninger.

Strategi

Del 1 av kulturminneplanen ble vedtatt i juni 2019 og er en overordnet strategi som peker ut kommunens kulturmiljøpolitikk. 

Kunnskap

Del 2 er en kunnskapsdel som beskriver kulturlandskap, områder, strukturer, utvalgte eksempler og byr på tematiske analyser. Kunnskapsdelen viser blant annet de kulturhistoriske sammenhengene kulturminnene står i, og gir dermed bedre grunnlag for vurderinger av verneverdi og tålegrense for enkeltminner og miljøer. Faglige anbefalinger peker på de spesifikke utfordringene i hver bydel. Del 2 skal etter hvert brukes i alt planarbeid, byggesaker og stedsanalyser.

Handling

Del 3 er en handlingsdel med utfordringer, visjoner, ambisjoner og mål med konkrete tiltak som skal følges opp. Handlingsdelen konkretiserer og prioriterer ulike tiltak i kulturminneplanen. Tiltakene støtter opp om klima, kunnskap og formidling og består hovedsakelig av dokumentasjons- og registreringsoppgaver, videre analyser, utredninger og kartlegginger av kulturminneverdier, samt videreutvikling av metoder og gode digitale verktøy og veiledere. Et av tiltakene er å utarbeide nye tentative hensynssoner til rulleringen av Kommuneplanens arealdel, presisere retningslinjene til de eksisterende og videreutvikle dem.

Digitale innsynsløsninger og kart

En digital kartløsning, Kulturmiljøkartet, hører også med til planforslaget. Her er ulike tematiserte kulturminner markerte i egne kartlag, disse kan sammenstilles og gir en oversikt over kulturminner som finnes i et område. For å øke brukervennligheten er det også utviklet en digital kartfortelling. Kulturmiljøkartet inngår i kommunens nye kartløsning og omfatter også digitalisert, historisk kartmateriale. Kartinnholdet i begge de to karttjenestene vil være i kontinuerlig utvikling i tråd med at Bergen har mange kulturminner som skal registreres.

Se dokumentene i saken

Les mer om kulturminner i Bergen