Gå tilbake til:
Du er her:
Lise Reinertsen og Thor Haakon Bakke leser på naturstrategien på en benk i Nygårdsparken.
Etatsdirektør i Bymiljøetaten, Lise Reinertsen, og byråd for klima, miljø og samferdsel, Thor Haakon Bakke, ønsker innspill til den nye naturstrategien for Bergen.
Bilde: Veronica Ljosheim

Naturstrategi for Bergen er på høring - frist 1. november

Naturstrategien er en helt ny strategi for Bergen kommune som skal bidra til å styrke naturens plass i kommunen.

Naturstrategien er utarbeidet av Bymiljøetaten og legges på høring tirsdag 13. september. Frist for å gi tilbakemelding er 1. november.

– Visjonen til den nye strategien er å gi naturen plass og å styrke naturen i byen. Naturstrategien er en viktig oppfølging av kommunens mål om at Bergen skal være Norges grønneste by, og vi oppfordrer alle til å komme med innspill, sier etatsdirektør for Bymiljøetaten, Lise Reinertsen.

Thor Haakon Bakke og Lise Reinertsen speider utover vannet i øvre del av Nygårdsparken.
Naturstrategien handler om både skog, fjell, parker og vann, både i og utenfor byen.
Bilde: Veronica Ljosheim

Naturstrategien handler om både skog, fjell, parker og vann. Disse arealene er viktige for naturmangfold og for å møte klimaendringene, men også for menneskers fysiske og mentale helse. 

– Naturstrategien skal være et felles verktøy for utvikling og forvaltning av alle disse arealene, slik at de blir sett i sammenheng. Det er viktig for å belyse verdiene naturen har og konsekvensene av å bygge den ned.  Naturstrategien vil blant annet være førende for arbeid med reguleringsplaner og vil dermed få konsekvenser for fremtidig utbygging i kommunen, forteller byråd for klima, miljø og samferdsel, Thor Haakon Bakke. 

Alle bergensere skal ha mulighet for daglig kontakt med natur

I Bergen i dag er leveområder for arter truet av forurensing, klimaendringer og endret bruk, for eksempel utbygging. Ett av naturstrategiens hovedmål er derfor at Bergen skal ha gode levekår for dyr og planter som hører til her. Videre er det en målsetning at alle bergensere kan ha daglig kontakt med natur. 

Thor Haakon Bakke og Lise Reinertsen klemmer et tre.
Flere trær i byen: Trær gir leveområde for insekter og fugler, motvirker flom og er flotte å se på!
Bilde: Veronica Ljosheim

– Ut fra et folkehelseperspektiv er det viktig med grønne, attraktive omgivelser å leve i. Muligheten til daglig kontakt med natur betyr i denne sammenhengen å ha naturarealer i nærhet til bolig, og tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av naturopplevelser for alle grupper, forteller Reinertsen.

Videre arbeid

Naturstrategien legger opp til videre arbeid med blant annet handlingsplan med fysiske tiltak for natur og rekreasjon, plan for naturmangfold og kartlegging av friluftsområder. Innspill til Naturstrategien vil også være et viktig kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet.

Les høringsdokumentene 

Høringsdokumenter og mer informasjon om strategien finner du på bergen.kommune.no/naturstrategi