Gå tilbake til:
Du er her:
Skilt med boligsoneparkering
Det blir innført betaling for besøkende el- og hydrogenbiler i sone 8 til 29.

Nye parkeringsregler for elbil, boligsonekunder og besøkende i sentrum

Fra 1. oktober må alle besøkende elbiler betale for parkering i boligsoner.

Den reviderte forskriften om boligsoneparkering i Bergen ble vedtatt av Bystyret den 18.12.2019. Maks antall parkeringstillatelser per boenhet reduseres fra to til én. Samtidig innføres det betaling for besøkende el- og hydrogenbiler i boligsone 8-29. Ordningen med midlertidig besøksparkering i sone 2-7 i sentrum opphører, noe som blant annet innebærer at parkeringsautomaten på Nøstetorget forsvinner. 

Forskriften trådte i kraft 14. februar 2020, med en overgangsperiode frem til 1. april. Som følge av koronaviruset er overgangsperioden forlenget til 1. oktober. Les mer 

Bakgrunn for endringene

Grønn byutvikling er nøkkelen til en bærekraftig by, og Bergen skal være en foregangskommune innen miljø, bærekraftig utvikling og tilpasning til klimaendringer. Endringene i boligsoneforskriften er i tråd med den politiske plattformen til Bergen kommune, og Grønn strategis målsetning om å redusere antall biler per husholdning i Bergen fra 1,35 til 1 innen 2025. Endringene er også i tråd med nasjonale føringer og målsetninger, og Norges internasjonale klimaforpliktelser. 

Reduserer maks antall parkeringstillatelser fra to til en per boenhet 

Etter den nye forskriften kan hver boenhet maks ha én parkeringstillatelse i boligsonen. Dette gjelder uavhengig av om du har el- eller fossilbil, eller om du har parkering på gategrunn eller i beboeranlegg (parkeringshus) i boligsonen. Boenhet er definert som en enhet som kan brukes som egen bolig, med eget baderom og kjøkken. Boenheten må ha eget leilighetsnummer, for eksempel H 0201. 

Bilen du har registrert som bil 1, fornyes 1. april. Bil 2 vil ikke bli fornyet.

Dersom du har avtale om to biler i boligsonen i dag, vil kun én av disse bli fornyet 1. april. Hvis du fremdeles skal ha to biler etter 1. april, er det altså ikke lenger anledning til å parkere bil 2 på offentlig gategrunn i boligsonen eller i beboeranlegg. Du må da finne private løsninger for parkering av bil 2. Forutsatt at kriteriene for boligsoneparkering er oppfylt, fornyer Bymiljøetaten avtalen for bil 1, og avtalen for bil 2 blir avsluttet. Dersom du ønsker å endre bil 2 til bil 1, må du ta kontakt med Bymiljøetaten per epost boligsone@bergen.kommune.no innen 15. februar 2020. 

I helt ekstraordinære tilfeller har vi anledning til å gi dispensasjon fra reglene. Dette vil være i tilfeller der forskriften rammer uforholdsmessig hardt i den enkeltes livssituasjon. Bymiljøetaten vil gjøre en konkret vurdering basert på omstendighetene i den enkelte sak. Du må begrunne søknaden godt og dokumentere hvorfor det aktuelle tilfellet utgjør et unntak. Ny forskrifts § 11 er ment å være en snever unntaksregel. Søknad kan sendes til bymiljoetaten@bergen.kommune.no

Har du elbil i boligsonen må du registrere den innen 15. februar

For deg som bor i en boligsone er det fremdeles gratis å parkere med el- eller hydrogenbil i sonen du bor, men du må registrere bilen hos Bymiljøetaten. For sone 1–7 er elbilene allerede registrert, men bor du i sone 8–29 må du registrere elbilen nå. Hvis ikke vil du få en ileggelse (bot) ved parkeringskontroller. For å registrere bilen må du bruke samme søknadsskjema som man bruker for å søke boligsoneparkering på https://bergen.cowisys.no For at vi skal rekke å behandle alle søknader innen 1. april, er søknadsfristen 15. februar 2020. 

NB! Også eiere av elbil kan kun ha én boligsoneavtale per boenhet. 

Betaling for besøkende elbiler

Fra 1. april blir det også innført betaling for besøkende el- og hydrogenbiler i sone 8 til 29. Prisen blir den samme som for andre biler, som i dag er 10 kroner per time. Man kan betale med appen Parkering i Bergen / P i Bergen (takstgruppe 6019) eller på boligsoneautomater i sonene.

Formålet med denne endringen er å ivareta hensikten med boligsoneordningen, nemlig å prioritere beboerne. Mange har i dag problemer med å finne parkeringsplass i egen boligsone, som følge av at alle elbiler har parkert gratis.  

Endring i besøksparkering for sone 2-7 i sentrum

I boligsone 2-7 blir det fra 1. april slutt på midlertidig besøksparkering. Det betyr at det ikke lenger vil være mulig å kjøpe besøksparkering fra automat på Nøstetorget eller fra kundesenteret hos Bymiljøetaten. Bakgrunnen for tiltaket er kommunens grønne strategi, og et politisk ønske om å redusere gateparkering i Bergen sentrum. Dette betyr ikke at det ikke vil være parkeringsplasser i sentrum for besøkende. Besøkende kan for eksempel parkere i parkeringshus eller stå på plasser med avgiftsparkering i sentrum. Avgiftsplassene har blått skilt merket med hvit P. 

Lover og regler 

Forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering, Bergen kommune, Vestland

Har du spørsmål?

Mer informasjon om boligsoneparkering finner du på www.bergen.kommune.no/boligsoneparkering

Du kan også ta kontakt med Bymiljøetaten på epost boligsone@bergen.kommune.no eller per telefon 55 56 56 90.

 

Les dokumentene i bystyresaken