Gå tilbake til:
Du er her:
  • Forside
  • Hva skjer
  • Oppdatert kostnadsanslag for bybane, hovedsykkelrute og forlenget Fløyfjelltunnel til Åsane er klart
Bilde av bybanevogn
Bilde: Bergen kommune

Oppdatert kostnadsanslag for bybane, hovedsykkelrute og forlenget Fløyfjelltunnel til Åsane er klart

Som en del av reguleringsplanarbeidet for bybanens byggetrinn 5, er det gjort et nytt anslag for hva det vil koste å bygge bybane, hovedsykkelrute og forlenget Fløyfjelltunnel fra sentrum til Åsane.

Reguleringsplanforslaget for Bybanen til Åsane skal være klart høsten 2022, og legges deretter på offentlig høring. Etter planen skal forslaget behandles i bystyret våren 2023.  I den pågående reguleringsplanleggingen er det gjort flere kostnadsanslag underveis, og i kostnadsberegningene fra 2020 var anslaget på 10,3 mrd. I tillegg kommer kostnader for grunnerverv, som i 2020 var anslått til 2,26 mrd. Nå er det gjort oppdaterte kostnadsberegninger. 

I kostnadsberegningene er det brukt en såkalt “P50-kostnad”. Det vil si at det er 50 prosents sjanse for at man ikke vil overskride tallene som blir fremlagt. Kostnadsberegningen for bybane, hovedsykkelrute og forlenget Fløyfjelltunnel er i det nye anslaget beregnet til 14 627 millioner NOK.  I tillegg kommer kostnader knyttet til grunnerverv, men her er ikke tallene klare før høsten 2022.  

BT5 Oppsummeringsrapport finner du her

Prisstigning i markedet og nye elementer

Siden forrige kostnadsanslag er det flere elementer som har bidratt til at summen nå er høyere. Dette sier oppsummeringsrapporten om økningen av kostnadene i anslaget fra 2020 til 2022: 

  • Prisstigning fra 2019 til 2021 - 1 352 mill. 
  • Nye elementer - 586 mill. Av store nye elementer nevnes spesielt tunnel til Griggastemma, utvidelse i sentrum, heving av E16, innfartsparkering i Åsane og reetablering ved Koengen, mm.  
  • Økte byggherrekostnader grunnet usikkerhet rundt delt organisasjon mellom Statens vegvesen og Bybanen Utbygging - 666 mill.  
  • Økning i usikkerhetsfaktorer med bakgrunn i Koronapandemien, krig i Ukraina, nye miljøkrav mm. - 805 mill.  
  • Økte mengder og enhetspriser i tunnel – 807 mill. 
  • Økt pris for trafikkavvikling – 45 mill.  
  • Resterende 132 mill fordeler seg med økte enhetspriser jevnt utover mange kostnadselementer.  

Bergen bystyre vedtok i januar 2021 at bybanen skal gå på bro over E39 i Åsane, og at tunnelløsning for Bybanen ved Griggastemma skal ligge til grunn for det videre planarbeidet fremfor dagløsning. I mars 2021 vedtok bystyret at reguleringsplanen skal gi mulighet for å bygge miljølokk over ny E39 i Eidsvåg.  

Flere usikkerhetsmomenter 


I rapporten er en del usikkerhetsfaktorer kostnadsberegnet. Det gjelder blant annet grunnforhold, infrastruktur i bakken, kompleksitet, nye lover og forskrifter, planlegging og prosjektering, miljøkrav, trafikkavvikling, markedssituasjon, kulturminner og byggetid. 

- Det som slår mest ut på prisøkningen er generell prisstigning i markedet, økte kostnader for tunnelene, nye elementer som bystyret har vedtatt, samt usikkerhet knyttet til markedssituasjonen og situasjonen i verden for øvrig, og at det nå er to byggherrer i prosjektet – Statens vegvesen og Bybanen utbygging, sier direktør i Plan- og bygningsetaten, Tarje Wanvik.   

Anslagsmetoden er Statens vegvesen sitt program og metode for kostnadsberegninger. Det er planlagt et nytt totalanslag våren 2023 når reguleringsplanforslaget har vært på offentlig ettersyn. Det nye anslaget i 2023 vil danne grunnlaget for finansiering av prosjektet.  

 

Bybanen er det største prosjektet i Miljøløftet. Les mer om Bybanen til Åsane her.