Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon av nye Welhavens gate
Illustrasjon av slik Welhavens gate er tenkt å bli, laget av Fabian Schnuer Gohde. Vi gjør oppmerksom på at dette er en illustrasjon, og at trær og andre elementer kan komme til å få en annen plassering.

Oppgraderer Zetlitz gate og Welhavens gate til sambruksområde

Bymiljøetaten skal oppgradere gatedekke og møblering i Zetlitz gate og Welhavens gate ved tidligere Nobel Bopel. Her er informasjon om de viktigste endringene for de som bor og ferdes i området.

Oppgraderingen gjøres i forbindelse med første fase av pilotprosjektet "Bilfri bydel Møhlenpris." 

Hvilket område er berørt av endringene?

Zetlitz gate fra toppen ved Olaf Ryes vei ned til krysset med Welhavens gate ved Nobel Bopel og videre Welhavens gate fra krysset ut til Wolffs gate.

Hva blir de viktigste endringene?

Gatene vil bli oppgradert til et såkalt sambruksområde, også kjent som "shared space". Dette innebærer følgende:

  • Nytt gatedekke blir etablert med brostein, men uten kanter og nivåforskjeller som definerer kjørebane og fortau slik som tidligere. Det bli derfor ikke definerte områder for gående, kjørende og syklende, men gatedekket, trær og gatemøblering vil "fortelle" hvordan en oppfører seg, enten en går, sykler eller kjører bil.
  • Nødvendig kjøring i gatene er tillatt, slik som varelevering og annen nødvendig stans for av- og pålessing. Det vil bli områder i gatene som ikke er møblert og som egner seg for slik stans for av- og pålessing.
  • Nødvendig kjøring er bare tillatt i én retning. Zetlitz gate blir enveiskjørt fra Olaf Ryes vei og ned som tidligere, Welhavens gate blir enveiskjørt fra Zetlitz gate og mot Wolffs gate. Dette betyr at det ikke er lov til å svinge inn i Welhavens gate fra Wolffs gate.
  • Sykling mot kjøreretningen blir tillatt, og brosteinsdekket er planlagt å gjøres rimelig sykkelvennlig.
  • Det blir ikke tillatt med parkering i gatene, hverken for beboere eller andre. (Men nødvendig kjøring og stans for av- og pålessing er tillatt, jf. punktet over.) Parkering for beboere skjer i tilstøtende områder i boligsonen. Selv om dette tiltaket gir færre plasser til gateparkering for beboerne i disse gatene, er tilgangen på parkeringsplasser i gatene på Møhlenpris fortsatt god. Det er flere tilgjengelige gateplasser enn antall boligsonekort i området.
  • Det vil komme bysykler i Welhavens gate.
  • Det blir plantet 5 nye trær i gatene. Agnbøk er den tresorten som er forelått.
  • Gatene vil bli møblert med sitte- og lekeinstallasjoner, plantekasser m.m. Beboere i gatene inviteres til å bli med og påvirke endelig utforming og plassering av gatemøbler.
  • Det vil fortsatt være mulig å etablere egne parkeringsplasser for forflytningshemmede (HC-plasser) dersom det blir behov for det i framtiden.

Når skjer dette?

Arbeidet i gatene er i gang, og er forventet å være ferdig i september 2019.

Tilrettelegger for lek og opphold i gatene

Oppgraderingen av Zetlitz gate og Welhavens gate kommer etter innspill fra beboere på Møhlenpris, og Bymiljøetaten har utviklet løsningene i dialog med blant annet Aksjonsgruppen for bedre utemiljø, Nobel Bopel, Velforeningen og Møhlenpris gateforum. Målet med oppgraderingen er å legge til rette for lek og opphold i gatene ved å fjerne parkeringsareal og redusere biltrafikk til et minimum. Samtidig har det vært viktig å ivareta nødvendig tilkomst for beboere. Løsningen som er valgt krever noe tilvenning, men ligner samtidig på gatetun-utformingen ellers i Zetlitz gate og Welhavens gate.

Du er velkommen med kommentarer og innspill, direkte til prosjektleder i Bymiljøetaten, Lars Ove Kvalbein, epost lars.kvalbein@bergen.kommune.no. (Ferie fra 24. juni til 19. juli 2019)

Les mer om prosjektet Bilfri bydel Møhlenpris