Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon av mulig byromsutvikling i Sandbrogaten
Illustrasjon av mulig byromsutvikling i Sandbrogaten, ved Koengen.
Bilde: Norconsult/Asplan Viak

Oppsummering av skissefasen for Bybanen til Åsane er klar

Plan- og bygningsetaten har levert en oppsummeringsrapport med anbefalinger så langt i planarbeidet for Bybanen til Åsane. Se film som viser traséen.

Traséen for Bybanen mellom sentrum og Åsane ble vedtatt av Bergen bystyre 2016 og 2018. Arbeid med reguleringsplan startet i 2018, og har så langt vært i en såkalt skissefase. I 2022 skal planforslaget legges ut på høring. Oppsummeringsrapporten som nå legges frem, er en orientering.

 

Se film som viser bybanetrasé og hovedsykkelrute mellom Kaigaten og Vågsbotn

- Planleggingen av Bybanen til Åsane er omfattende, og det er viktig for oss å kunne orientere politikere, grunneiere og innbyggere om våre faglige anbefalinger så langt. Nå har vi et trygt og godt grunnlag for videre detaljering av løsningene, og det arbeidet starter etter nyttår, sier direktør i Plan- og bygningsetaten, Mette Svanes.

Hovedstikkord fra skissefasen

Hensikten med skissefasen har vært å utarbeide et konkret og kvalitetssikret grunnlag for det videre planarbeidet langs hele strekningen. Til grunn for arbeidet ligger konsekvensutredning (KU) for banestrekningen utført i 2013, i tillegg til føringer fra Sykkelstrategi for Bergen.

  • Banetraséen er 12,8 kilometer lang, og den planlagte hovedsykkelruten fra sentrum til Vågsbotn er 12,7 km lang.
  • Oppgradering av byrom rundt bybanestoppene og tilrettelegging for gode gangforbindelser er også en del av prosjektet.
  • Bybanetraséen har 14 bybanestopp, det er foreslått et ekstra bybanestopp ved Langarinden.
  • For områdene Griggastemma og kryssing av E39 avviker de nye anbefalingene fra konsekvensutredningen fra 2013, og det er derfor gjennomført tilleggsutredninger. Disse var på høring i september 2020, og innspillene blir tatt med i det videre reguleringsarbeidet. Det er kommet inn over 200 merknader til tilleggsutredningene. Det er utarbeidet et eget fagnotat for tilleggsutredningene.
  • Plan- og bygningsetaten har hatt møter med grunneiere langs hele traséen som har  nærings- eller boligeiendommer som kan bli berørt avtiltaket. Totalt er det gjennomført rundt 90 møter.
  • Det er utarbeidet en uavhengig rapport for hvilken påvirkning Bybanen han ha for Bryggens verdensarvverdier (KUVA). Fase 1 av rapporten ble levert i oktober, og resultatet tas med i det videre arbeidet. Les mer om KUVA her. 

Interaktivt kart over bybanestoppene

- Bybanen er genial. Den er ikke bare viktig for god og grønn byutvikling, men også helt nødvendig for at Bergen skal redusere våre klimagassutslipp. Å få behandlet skissefasen er en viktig milepæl i bybaneprosjektet, og jeg og byrådet gleder oss veldig til å se nærmere på de foreslåtte traseene fra fagetaten, sier byråd for klima, miljø og byutvikling, Eline Aresdatter Haakestad  

Et viktig mål i bybanearbeidet er å bidra til god byutvikling. I det interaktive kartet nedenfor finner du blant annet informasjon om de 14 foreslåtte bybanestoppene. 

Interaktivt kart 

 

Åpne, digitale informasjonsmøter

Plan- og bygningsetaten inviterer til åpne, digitale informasjonsmøter om oppsummeringsrapporten. Det blir to møter: Et som tar for seg for hele traséen, og et eget for beboere ved Griggastemma/Ervik, knyttet til tilleggsutredningen. Lenker til møtene blir lagt ut på nett her, og på Miljøløftets nettsider.

Møtene skulle i utgangspunktet gjennomføres 11. og 18. november, men av praktiske årsaker knyttet til de nye koronarestriksjonene som trer i kraft 7. november, blir vi dessverre nødt til å utsette disse litt frem i tid. Informasjon om nye møtetidspunkt blir lagt på kommunens nettsider, og på miljøløftets nettsider.

Dersom det er spørsmål knyttet til tidspunktene for møtene, kan de sendes til kommunikasjonsrådgiver i Plan- og bygningsetaten, Elisabeth Langeland Matre, epost elisabeth.matre@bergen.kommune.no.

Bybanen er det største prosjektet i Miljøløftet. Les mer om Bybanen til Åsane på Miljøløftet.no

 

Dokumenter