Gå tilbake til:
Du er her:
Torget Bryggen sommeren 2021

Torget/Bryggen sommerfri 2021

Fra natt til 3. juli og frem til søndag 15.august blir fylkesvegen over Bryggen og Torget stengt for privatbiler og motorsykler. Les hvorfor, og hvordan du kjører for å komme dit du skal.

Bergen bystyre har vedtatt å gjennomføre prøveordningen med å stenge Torget og Bryggen for gjennomgangstrafikk også i år.

10.000 færre biler i sentrum

Stengingen gjennomføres som en del av Miljøløftet og vil redusere trafikkbelastningen i mange av gatene i sentrumskjernen. Basert på erfaringen fra i fjor, ble ca. 10 000 daglige bilreiser flyttet fra sentrumsgatene til hovedveinettet rundt sentrum.

Du kommer fram dit du skal – også med bil

Alle gater, eiendommer og parkeringsplasser er tilgjengelige med bil som normalt. Forskjellen er at deler av den sentrumsrettede trafikken må kjøre via Fløyfjellstunnelen i stedet for via Torget og Bryggen.

Les mer om endret kjøremønster og skilting her på Miljøløftet.no

Få ned trafikk i Fjellsiden

I fjor erfarte prøveprosjektet at det ble trafikkøkning i enkelte gater i fjellsiden. I år vil prøveprosjektet sette opp skilt for enkelte gater i fjellsiden for å begrense gjennomkjøringen her.

Spørsmål og svar

På Miljøløftets nettside er det lagt ut svar på spørsmål mange lurer på.

Se spørsmål og svar her på Miljøløftet.no

Gi tilbakemelding

På bakgrunn av tilbakemeldinger og trafikktellingsdata fra både faste og mobile apparater vil prøveprosjektet bli evaluert i ettertid. Miljøløftet oppfordrer næringslivet og andre brukere av Torget/Bryggen til å gi tilbakemeldinger på det midlertidige prøveprosjektet via et eget skjema.

Gi tilbakemelding her på Miljøløftet.no

Det er Vestland fylkeskommune som gjennomfører prøveprosjektet på Torget og Bryggen på vegne av Miljøløftet.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om den praktiske gjennomføringen eller om Miljøløftet?

Kontaktinformasjon finner du her på Miljøløftet.no

Miljøløftet

Gjennom byvekstavtaler samarbeider stat, fylkeskommune og kommune om det nasjonale målet om nullvekst i persontransport med personbil.

Det er Vestland fylkeskommune som gjennomfører prøveprosjektet på Torget og Bryggen på vegne av Miljøløftet.