Gå tilbake til:
Du er her:
Grafikk
NEDGANG: Fra 2018 til 2019 gikk klimagassutslippene i Bergen ned fra 906.000 til 861.000 CO2-ekvivalenter. Tallene for 2020 kommer trolig først til neste år.
Bilde: Miljødirektoratet

Utslippene i Bergen ned fem prosent

Oppdaterte beregninger viser hvor mye klimagassutslippene gikk ned fra 2018 til 2019.

Oppdatering 8. juni 2021: 
Tallene i denne saken vil bli endret etter at SSB oppdaget en statistikkfeil. Les mer i denne saken

---------------------------------------------------
 
De totale utslippene i Bergen ble kuttet med fem prosent, ifølge Miljødirektoratets beregninger.
 
Det største kuttet skjedde på veiene, der utslippene gikk ned for alle typer kjøretøy. Det var også nedgang i sektorene energiforsyning og avfall og avløp. Samtidig økte tallene innenfor annen mobil forbrenning, jordbruk og industri.

Har rettet tallene

Miljødirektoratet la fram sine beregninger 25. januar. Da var nedgangen beregnet til 1,9 prosent. Utslippsregnskapet ble oppdatert en måned senere, slik at det nå viser et betydelig større kutt for Bergens del: Ned fem prosent fra 2018 til 2019.
 
E ndringen skyldes hovedsakelig at det ble oppdaget en feil i beregningen av utslipp fra fyring med gass. Dette tallet er nå nedjustert. 
 
Samlet er Bergens utslipp beregnet til 861.000 tonn CO2-ekvivalenter i 2019, mot 906.000 tonn året før. Nedgangen tilsvarer omtrent årsutslippet fra 23.000 bensinbiler.
 
– Det er positivt at utslippene går ned, men det går ikke fort nok. Utslippene gikk opp i 2018, så sammenliknet med 2017-tallene har vi ikke kuttet spesielt mye i 2019. Derfor trenger vi sterkere tiltak skal vi nå klimamålene vi har satt oss i Bergen. Det er helt nødvendig med et temposkifte i klimapolitikken, sier Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling.
 

Flere elbiler gir mindre utslipp

Utslippene fra veitrafikken gikk ned med 7,7 prosent i 2019. Fra 2009 til 2019 er nedgangen på nesten 28 prosent. Det meste skyldes redusert utslipp fra personbiler. Flere har elbil, og det kjøres mindre totalt sett. I tillegg økte bruken av innblandet biodrivstoff i 2019.
 
Tross reduksjonen er veitrafikken fortsatt den klart største utslippssektoren, med 40 prosent av de samlede utslippene.
 
– Det er fantastisk at utslippene har gått ned med nesten åtte prosent på ett år, men utslipp fra trafikken må videre ned. Fossilbilandelen må ned, og vi må gjøre det enklere å gå, sykle og reise kollektivt, sier Bakke, og peker på Bergens stramme arealpolitikk som et viktig virkemiddel for å minske behovet for biltransport i kommunen.
Grafikk over utslipp fra veitrafikken
 
 

Mye fra bygg og anlegg

Det bygges mye i Bergen, og de fleste maskiner bruker diesel. Det gjenspeiles i statistikken, der utslippene i kategorien “annen mobil forbrenning” er nær tredoblet siden 2009.
 
Bergen kommune er nå involvert i flere prosjekter med både utslippsfrie og fossilfrie byggeplasser. Byrådet vil at alle byggeplassene skal være fossilfrie innen 2025. For å lykkes med det, må elektrifiseringen gå raskere enn i dag.
Grafikk over utslipp i kategorien annen mobil forbrenning
 
 
– Regjeringen må la kommunene stille krav til fossil- og utslippsfrie anleggsplasser også for private og statlige aktører. Alt  an leggs- og byggearbeid bør være fossilfritt, og helst utslippsfritt, innen 2025, sier Bakke.
 
Klimabyråden peker på karbonfangst ved BIRs anlegg i Rådalen og redusert togtid mellom Bergen og Oslo som andre områder der kommunen behøver statlig drahjelp for å få ned utslippene.

Utslippene har ikke vært lavere

Miljødirektoratets statistikk går tilbake til 2009. 2019 var året med lavest klimagassutslipp i denne perioden. Klimagassutslippene i Bergen i 2019 var 15 prosent lavere enn toppåret 2013.
 
En kan merke seg at Miljødirektoratets statistikk ikke viser utslipp som faktisk er målt i kommunene, men utslippstall som er beregnet ut fra et omfattende datamateriale. Metodene for dette er under utvikling. Det innebærer at rekalkulerte tall for tidligere år også blir lagt inn i den nye statistikken, slik at en bedre kan sammenligne år for år.
 
– Klimagassregnskapet for kommuner er under kontinuerlig forbedring ved at ny kunnskap og nye datakilder tas i bruk, sier miljødirektør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.
 
For Bergen kommune er dette forbedringsarbeidet viktig, slik at vi stadig får bedre kunnskap om hvor potensialet for utslippskutt er størst.
 
Byrådet har mål om å redusere klimagassutslippene i Bergen med 50 prosent innen 2023, sammenlignet med 1991-nivå. Bergen bystyre har vedtatt et hovedmål om at Bergen skal være fossilfri i 2030.

Fakta om statistikken

  • Miljødirektoratet lager årlig statistikk for klimagassutslipp i alle norske kommuner.
  • Statistikken omfatter de direkte utslippene av klimagasser i hver kommune. Utslipp som fysisk skjer i utlandet, for eksempel ved produksjonen av en bil, er altså ikke med.
  • Utslippstallene er fordelt på ni ulike sektorer: energiforsyning, industri, olje og gass, oppvarming, veitrafikk, sjøfart, luftfart, annen mobil forbrenning, jordbruk og avfall og avløp.
  • Statistikken omfatter klimagassene CO2, metan (CH4) og lystgass (N2O).
  • Utslippstallene vises som CO2-ekvivalenter. Måleenheten brukes for å kunne sammenligne oppvarmingseffekten ulike klimagasser har på atmosfæren.
  • Bergen kommune lager også et klimaregnskap for utslipp fra kommunens egen drift.