Gå tilbake til:
Du er her:

Varsler fare for flom

Det er meldt om mye regn natt til lørdag. Dette kan gi økt risiko for skader på eiendom. Les om hvilket ansvar du selv har, og hva kommunen kan hjelpe med.

Det er ventet mye nedbør i Hordaland natt til lørdag 21. november. Flomvarsel på gult nivå er sendt ut.

Overvann i tettbygde områder kan føre til stengte veier og broer. Vannføringen ventes å øke raskt i små og middels store elver. Det kan føre til lokale oversvømmelser og erosjonsskader.

Vi anbefaler å sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder, som for eksempel kjellere, og fra biler og campingvogner langs elver og bekker.

Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø, is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Flomfaren er ventet å minke fra lørdag kveld.

Privat ansvar

Privat eiendom er eiers eget ansvar. Eier må sikre egen eiendom mot eventuell fare for naturskade, og har selv ansvar for å innhente faglige vurderinger.

VED MYE REGN: Slik kan du avverge oversvømmelser

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar for kommunale eiendommer, kommunale veier og kommunalt vann- og avløpsnett. Dersom været tilsier det, vil aktuelle avdelinger i kommunen vurdere å øke beredskapen. Kommunen har ikke egne geologer som kan rykke ut og vurdere rasfare.

  • Meld inn feil til kommunen
    Aktuelle hendelser kan være veltede trær, feil på vann og avløp, vei, park og miljø. Bruk meldeskjema på feilmelding.bergen.kommune.no.
  • Vaktsentral
    Kommunens vaktsentral holder døgnåpent. Her kan du henvende deg ved akutte og kritiske feil, for eksempel oversvømmelser. Telefon: 55 56 78 15, e-post: vaktsentral@bergen.kommune.no
  • Akuttberedskap
    Ved akutte hendelser må henvendelse rettes til politi og andre nødetater.

Bekymringsmeldinger

Bekymringsmeldinger om usikre byggetiltak, som for eksempel murer, kan rettes til Plan- og bygningsetatens tilsynsavdeling, e-post: postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no.
Dette gjelder også spørsmål vedrørende raskartlegging utført av kommunen. 

SE VIDEO - Slik jobber kommunen for å unngå oversvømmelser: