Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen blir programkommune for folkehelse

Ny satsing på psykisk helse og utjevning av sosiale helseforskjeller blant barn og ungdom.

Hordaland Fylkeskommune har utnevnt Bergen kommune som programkommune for folkehelsearbeid. Denne satsingen skal bidra til at kommunen utvikler tiltak som fremmer psykisk helse for barn og unge og rusforebygging. Erfaringene skal kommunen dele med andre kommuner gjennom læringsnettverk.

Bedre psykisk helse

– Bergens barn er byens fremtid. Vi er derfor takknemlige for det gode samarbeidet med Hordaland fylkeskommune. I arbeidet som programkommune vil vi særlig legge vekt på nye tiltak som retter seg mot barn i barnehagen og ungdom på videregående skole. Målet er satsingene skal ha positiv innvirkning på sosiale helseforskjeller og psykisk helse blant barn og ungdom i Bergen, sier byråd for helse og omsorg, Rebekka Ljosland.

Prosjektet skal gjennomføres i levekårsområder i Bergen som har utfordringer innen satsingsområdene. .

Samarbeider om gode miljøer i barnehagene

– Psykisk helse og livsmestring har den siste tiden fått blitt mer vektlagt innen barnehager og skoler. Vi ønsker å gripe fatt i utfordringene tidlig, og det gjøres allerede mye godt arbeid for å fremme det psykososiale miljøet i barnehagene våre. Nå vil vi se nærmere på hvordan et tettere samarbeid med helsetjenestene kan fremme barnehagebarns helse, sier byråd for barnehage, skole og idrett, Roger Valhammer.

Blant annet vil kommunen ta utgangspunkt i de nyopprettede tverrfaglige utviklingsteamene og nye helsesøsterressurser og undersøke hvordan disse kan jobbe systematisk med det psykososiale miljøet i barnehagene.

Involverer ungdom

Flere nylige rapporter viser en økning i psykiske plager blant ungdom og knytter dette blant annet til stress og kroppspress.

– Vi vil bruke denne satsingen til å undersøke nærmere hvordan kommunen kan samarbeide med ungdom og videregående skoler om psykisk helse og livsmestring. Vi trenger mer kunnskap om hva ungdom selv oppfatter som positive og negative faktorer for psykisk helse og hvordan vi best kan hjelpe dem. Blant annet vil vi involvere ungdommene som juniorforskere, sier Ljosland.

Byrådsavdeling for helse og omsorg har en egen folkehelserådgiver som har ansvar for å koordinere folkehelsearbeidet i Bergen kommune. Kommunen planlegger nå å utvide med tre nye prosjektstillinger som skal gjennomføre satsingene i programkommunen.

– Vi gleder oss veldig til å komme i gang. Programmet vil gi Bergen et løft i arbeidet med å realisere satsningen på folkehelsen hos barn og unge i Bergen kommune, sier folkehelserådgiver Annette Servan.