Byrådsleder Roger Valhammer
Byrådsleder Roger Valhammer.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Innfører ansattpakke til barnevernet i Bergen

Byrådet innfører nå en tiltakspakke for å bedre rammene for de ansatte i barnevernet i Bergen.

– De som jobber i barnevernet trenger gode rammer for å lykkes med den viktige jobben de gjør. Derfor kommer vi nå med en egen tiltakspakke rettet mot de ansatte i barneverntjenesten, sier byrådsleder Roger Valhammer.

Ansattpakken handler om å anerkjenne kompetanse, beholde og rekruttere folk, få ned den store turnoveren og skape en bedre arbeidsplass.

Byråd for kultur, sosial og inkludering Katrine Nødtvedt.
Byråd for kultur, sosial og inkludering Katrine Nødtvedt.
Bilde: Andrew M.S. Buller

– Det er viktig for byrådet å ytterligere styrke arbeidet med å beholde og utvikle kompetansen til de barnevernfaglig ansatte i barnevernstjenesten. Dette vil også sikre at en får større kontinuitet i møte med barn og unge og deres familier, forteller byråd for kultur, sosial og inkludering Katrine Nødtvedt.

Ansattpakken har i dag blitt drøftet med hovedsammenslutningene i Bergen kommune. Byrådet vil takke de tillitsvalgte for tett dialog og gode innspill som har bidratt til at vi i dag kan legge frem flere tiltak for at ansatte fortsetter i stillingene sine.

SE OGSÅ: Sosialbyråden har satt krisestab

Hovedtrekk i ansattpakken

  • Masterlønn til alle barnevernfaglig ansatte med relevant mastergrad
  • Alle barnevernsfaglig ansatte får minimum 10 års ansiennitet
  • Alle barnevernsfaglig ansatte i vikariat på lengre enn 6 måneder får fast stilling
  • Ansetter en fagrådgiver i hvert byområde med fokus på faglig støtte og veiledning i sårbare faser i en barnevernssak
  • Flere grep på organisering for å oppnå flere hender og hoder på jobb tett på barn og familier som behøver oppfølging i barneverntjenesten

Mer informasjon om hvert enkelt punkt


1. Byrådet vil ytterligere styrke arbeidet med å beholde og utvikle kompetansen til de barnevernfaglige ansatte i barnevernstjenesten. Alle ansatte i fagstillinger i barnevernstjenesten med relevant master vil bli innplassert for master selv om det ikke er et krav pr. nå. Dette vil gi lønnsmessig uttelling for en del ansatte, og motivere til å bli i stilling i barnevernet.

Mer om tiltaket

Hovedtariffavtalen gir rett til en høyere lønnsinnplassering i stillinger med krav om masterutdanningen dersom denne er relevant. Selv om fagstillingene i barnevernet ikke har krav om master pr. nå vil byrådet instruere arbeidsgiverseksjonen om å tilpasse veileder for innplassering i masterkode slik at alle ansatte i fagstillinger i barnevernstjenesten med relevant master gis innplassering i slik kode. Dette vil gi lønnsmessig uttelling for en del ansatte, og motivere til å bli i stilling i barnevernet.

Det vil fra 2031 bli lovfestet kompetansekrav for enkelte stillinger innenfor barnevernet der det vil bli krav om relevant utdanning på masternivå.

Pr. nå kan vi anta at det vil være aktuelt at ca. 15-20 ansatte har relevant master uten at det er gitt fullverdig lønnsmessig uttelling for dette. Uttellingen hvis de innplasseres i masterkode vil være ca. 50 000-72 000 kroner, avhengig av om de har fått noe uttelling gjennom kompetansetillegg.

2. Tilleggsansiennitet for ansatte i fagstillinger i barnevernet heves til 10 års ansiennitet. Tilleggsansiennitet er et teknisk grep som sikrer de ansatte innplassering på et høyere nivå tidlig i yrkeskarrieren.

Mer om tiltaket

Kontinuitet i tjenesten er viktig både fordi erfaring gir økt kompetanse og for å gi barn, unge og familier kontinuitet i hvem de møter. Lavere turnover vil bidra til dette. Høyere lønn til nyansatte og ansatte med kort ansiennitet vil bidra som motivasjon til å bli lengre.

Byrådet er svært opptatt av at tariffavtalene følges. Hovedtariffavtalen åpner fra 1. mai 2022 for at kommunene i særskilte tilfeller kan gi tilleggsansiennitet. Byrådet vil instruere arbeidsgiverseksjonen til å iverksette nødvendige prosesser for at ansatte i fagstillinger i barnevernet gis tilleggsansiennitet. Tiltaket treffer alle ansatte som har mindre enn 10 års ansiennitet, men ingen med lengre erfaring. Topplønnen endres ikke. 

Garantilønn ved tilsetting for ansatte med 3-årig høyskoleutdanning i barnevernstjenestene er 468 700 kroner. Lønn med 10 års ansiennitet er 539 500 kroner. Uttellingen for de med mindre enn 6 års ansiennitet er altså over 70 000 kroner. Opprykket fra 8 til 10 års ansiennitet er ca. 50 000 kroner. Dette tillegget er tariffestet, og alle vil få det når de når 10 års trinnet, så det ansatte får tillegget tidligere enn de ellers ville fått det. De ansatte vil få tillegget uansett når de når 10 år, men tiltaket gir lønnsveksten tidligere enn de ellers ville fått den.

3. For å sikre kontinuitet i tjenesten vil byrådet instruere Etat for barn og familie til å tilsette barnevernfaglige ansatte i vikariat på lengre enn 6 måneder i fast stilling.

Mer om tiltaket

Tiltaket er i utgangspunktet kostnadsløst i og med at det ikke medfører nyansettelser eller økt lønn. Det vil imidlertid oppstå kostnader over tid, når de som er fraværende, og årsaken til at det er inne vikar, kommer tilbake i stillingen. Dersom det stadig oppstår nye fravær som det må hentes inn vikar for vil det imidlertid være en styrke å ha en “økt bemanning”. Det vil da ikke koste ekstra, men sikre kontinuitet i tjenesten. Dette kan sammenlignes med å ansette faste vikarer, slik kommunen gjør i HR bemanning. Tiltaket gjelder de som er ansatt i vikariater lengre enn 6 måneder, og vikariatet er gjeldende pr. 1. november 2022.

4. Ansette en fagrådgiver i hvert byområde med fokus på faglig støtte og veiledning i sårbare faser i en barnevernssak.

Mer om tiltaket

Stillingen skal innplasseres i stab og ha nært samarbeid med juristene og kontaktpersonene. Målet er at dette vil gi økt og nødvendig støtte til ansatte i barneverntjenesten i spesielt sårbare faser i en barnevernssak. Det gir også økt samlet kompetansenivå i barneverntjenesten. For å sikre rask effektuering vil ansettelsesprosess blir drøftet med de tillitsvalgte, der også vil bli vurdert å “headhunte” folk med den riktige kompetanse- og erfaringsprofilen. 

5. Gjennomføre nye/ytterligere samtaler med sykemeldte med arbeidsrelatert fravær og undersøke hva, om noe, skal til for å komme raskere tilbake på jobb.

 6. Vurdere å avlyse/inndra permisjoner som ikke er grunnet i lovfestede eller avtalefestede rettigheter.

 7. Vurdere om ansatte som er frikjøpte til å gjøre andre oppgaver, i prosjekter og utviklingsarbeid mm., permanent eller midlertidig skal tilbake i barneverntjenesten.

Mer om tiltakene 5, 6 og 7

Byrådsavdeling for kultur, sosial og inkludering vil sammen med Etat for barn og familie vurdere i hvilket omfang disse tre tiltakene bør gjennomføres. Målet er å oppnå flere hender og hoder på jobb tett på barn og familier som behøver oppfølging i barneverntjenesten. Etaten og byrådsavdelingen vil også løpende måtte vurdere om det er andre grep og tiltak som kan sikre at vi har riktig folk på riktig sted i den kritiske fasen barnevernet står i nå. 

Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen

Byrådet vil påpeke at alle tiltakene er i tråd med arbeidsmiljøloven (for tilsettinger) og Hovedtariffavtalen (for lønns- og stillingsbetingelser), men at byrådet er innstilt på en vesentlig romsligere tolkning av lov- og avtaleverk enn det kommunen er forpliktet til eller det som er sedvane i kommunal sektor. Byrådet mener dette er korrekt i den situasjonen barnevernet står i.

Byrådet har hatt god og tett dialog med organisasjonene om tiltakene som har til hensikt å bidra til at ansatte fortsetter i stillingene sine. Flere av tiltakene er framkommet i drøftinger med organisasjonene. Nødvendige drøftinger gjennomføres fortløpende, og i alle tilfeller før endelig beslutning fattes.

Kostnader ved tiltakene

Tiltakene vil samlet sett kunne medføre økte kostnader for driften. Samtidig er høy turnover, ansettelsesprosesser og høyt sykefravær kostnadsdrivende i seg selv. Dersom tiltakene har den ønskede effekten er det ikke gitt at det vil medføre økte utgifter for Bergen kommune. Byrådet er opptatt av at tiltakene kan iverksettes så raskt som mulig, og vil derfor ikke avvente en endelig vurdering av om dette vil medføre budsjettmessige konsekvenser. I den grad dette vil få budsjettmessige konsekvenser vil byrådet foreslå inndekning av disse i forbindelse med tertial II og i tilleggsinnstilling I til byrådets forslag til budsjett 2023 og Handlings- og økonomiplan 2023-2026.

Les også