Gå tilbake til:
Du er her:
Kommunalt palliativt team: Sykepleier Beate Kosinski (f.v), lege Kyrre Pedersen, lege Kristian Jansen og sykepleier Christine Flygel Kråkenes.
Kommunalt palliativt team: Sykepleier Beate Kosinski (f.v), lege Kyrre Pedersen, lege Kristian Jansen og sykepleier Christine Flygel Kråkenes.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Styrker innsatsen i livets siste fase

Når alvorlig sykdom rammer og livet går mot slutten, er trygghet, omsorg og sømløse helsetjenester viktig. Nå skal et kommunalt palliativt team bidra til bedre oppfølging i livets siste fase.

Lindrende omsorg og behandling, palliasjon på fagspråket, har de siste årene fått økt oppmerksomhet. I 2017 ble det utgitt en NOU om temaet, og i 2020 kom det en stortingsmelding om lindrende behandling og omsorg. 

- Bergen kommune har de siste årene hatt ulike satsinger innen palliasjon, som prosjektet Livets siste dager, kompetanseprogrammet Tror du vi kan klare det og en digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Dyktige og engasjerte ansatte har jobbet på gode og kloke måter. Samtidig vet vi at det er behov for en tyngre og mer samordnet innsats, noe også de nasjonale utredningene har pekt på, sier overlege og spesialist i allmennmedisin, Kristian Jansen. 

Nyetablert i høst 

Løsningen falt på å etablere et eget kommunalt palliativt team i Bergen kommune. Lignende team finnes allerede i Trondheim og Stavanger, og erfaringene herfra er gode. 

Teamet har vært i drift siden oktober i fjor høst, og er fortsatt i en oppstartsfase. Foruten Kristian Jansen, består teamet av lege Kyrre Pedersen og sykepleierne Christine Flygel Kråkenes og Beate Kosinski. Alle med lang erfaring og spisskompetanse innen palliasjon og lindrende omsorg.  

-  Vi jobber med pasientrelatert arbeid, informasjonsarbeid og deltar på samlinger og i samarbeidsmøter. Vi er også en del av nettverk som er bygget opp både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Rutiner er i avklaring og akkurat nå er vi opptatt av å informere ut om hva vi jobber med og gjøre oss kjent, forteller palliativ sykepleier Christine Flygel Kråkenes. 

Faglig støtte og trygghet 

Teamet skal være en støtte for helsepersonell som jobber med pasienter med palliative behov.  De jobber klinisk og pasientnært, og kan veilede i helt konkrete problemstillinger som gjelder lindring. 

- Vår rolle er ikke å ta over, men å støtte og heve kompetansen, slik at de som møter pasientene føler seg trygge og kan stå i det. Vi skal være en ressurs for både fastlegene og kommunale tjenester som sykehjem, hjemmetjeneste og bofellesskap. Det er viktig med god organisering for dem som jobber rundt pasienter med palliative behov. God lindrende behandling stiller store krav til samhandling, sier Kråkenes.  

Jobber diagnoseuavhengig

Kommunalt palliativt team jobber diagnoseuavhengig, og ønsker å nå bredt ut. Kreftomsorgen er godt etablert, og som enkeltdiagnose er det flest som dør av kreft. Men det er også mange andre mennesker med ulike dødelige diagnoser som trenger vår hjelp og oppfølging, påpeker Christine Flygel Kråkenes.

- Det kan for eksempel være beboere på sykehjem eller i kommunale bofellesskap, der det er mange underliggende problemstillinger i tillegg til det palliative, sier hun. 

Vil bidra til mer hjemmetid

Mange pasienter i livets siste fase ønsker å tilbringe mest mulig tid hjemme med sine nære og kjære. Stadig flere ønsker også å ha mulighet for å dø hjemme. Likevel er kun 7 prosent av alle dødsfall planlagte hjemmedødsfall. 

- Mot slutten av livet legges mange inn på sykehus og dør der. I noen tilfeller er det nødvendig, men årsaken kan også være usikkerhet for alle involverte og for lite planlegging. Denne type innleggelser vil ofte kunne unngås med god kartlegging, for eksempel gjennom forhåndssamtaler og utarbeidelse av en palliativ plan. Kommunen og sykehusene i Bergen er nå enige om en dokumentasjonsmal kalt Palliativ kartlegging og behandlingsplan, som teamet vil jobbe for å implementere, sier palliativ sykepleier Beate Kosinski.

Hun understreker at det er viktig at helsepersonellet som følger opp pasienten er trygge og kompetente. 

- Mange har nok kompetanse, men kan føle seg alene. Noen ganger er alt som skal til at man får en bekreftelse på at man tenker riktig. Her ønsker vi å være en støtte og hjelp, sier hun. 

De viktige pårørende 

Christine Flygel Kråkenes er opptatt av at teamet også skal rette oppmerksomheten mot de pårørende. 

- Å være pårørende er en stor påkjenning. Denne gruppen trenger også støtte og det å «bli sett».  Målet om mer hjemmetid og mulighet for hjemmedød er ikke mulig å nå uten deres innsats.

- Palliasjon er et fagfelt som fordrer tid. Når vi har tiden som trengs, får vi et større bilde av situasjonen og kan se helheten. Det er mange faktorer involvert, alt fra sykdom og symptomlindring til relasjoner og familie. Små og tilsynelatende ubetydelige ting kan utgjøre en stor forskjell i en vanskelig tid, avslutter palliativ sykepleier Christine Flygel Kråkenes.
 

FAKTA/ Kommunalt palliativt team

  • Har vært i drift siden 1. oktober 2021.
  • Består av legene Kristian Jansen og Kyrre Pedersen, samt palliativ sykepleier Christine Flygel Kråkenes (alle i 60 prosent stilling) og palliativ sykepleier Beate Kosinski (100 prosent stilling).
  • Skal støtte fastleger, hjemmesykepleien og sykehjem i arbeidet med de palliative pasientene.