Gå tilbake til:
Du er her:
Utviklingsprosjektet NAV region Bergen
Her signeres avtale om Bergensmodellen, en samfinansieringsavtale mellom kommune, stat og Vestland fylkeskommune. Fra venstre: prosjektleder for Utviklingsprosjektet NAV region Bergen (delprosjekt 1), Jeyla Rustamova, kommunaldirektør for kultur, mangfold og likestilling, Harm-Christian Tolden, kommunaldirektør for arbeid, sosial og bolig, Tommy Johansen og prosessveileder for Bergensmodellen, Stig Løland.
Bilde: Sissel B.Høvding

Tester nytt program som skal få flyktninger raskere i utdanning og arbeid

Bergensmodellen er et utviklingsprosjekt som skal teste nye måter å jobbe på for å få en rask og koordinert brukerreise for nybosatte flyktninger. Prosjektet er nå samfinansiert og vedtatt igangsatt.

Bergensmodellen – et resultat av tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

Anne Kverneland Bogsnes
Her signerer direktør i NAV Vestland Anne Kverneland Bogsnes avtalen om Bergensmodellen.
Bilde: Frode Storvik

Ansatte i Bergen kommune ved Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling, Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig, NAV Vestland, NAV Region Bergen og Vestland fylkeskommune har i samarbeid jobbet frem forslag til løsninger som nå er introdusert og blir testet i samtlige involverte kommunale og statlige enheter. Løsningen har fått navnet Bergensmodellen og er resultat av et samarbeid som startet våren 2020.  

I desember 2020 ble samfinansieringsavtale om Bergensmodellen underskrevet av ledere i kommune, stat og fylkeskommune og den 16. desember vedtok bystyret løsningen med en etableringsperiode med startstønad for nybosatte flyktninger.

Innfører en etableringsperiode med startstønad 

Tidligere startet flyktninger i introduksjonsprogram samtidig som de ble bosatt i kommunen. Det førte til at en betydelig del av programtiden ble brukt til oppfølging og aktiviteter som ikke omhandlet kvalifisering til arbeid eller utdanning. Dette var lite formålstjenlig og bidro til å svekke kommunens resultater i introduksjonsprogrammet. Den første fasen etter bosetting opplevdes som uoversiktlig for både flyktningene selv og tjenestene som skulle følge dem opp, og tiden var preget av at mye skulle skje på en gang. Mange deltakere hadde også høyt fravær fra program i denne perioden, som følge av praktiske gjøremål og nødvendige avtaler.

De viktigste begrunnelsene for å innføre en etableringsperiode før oppstart av introduksjonsprogram for prosjektet var derfor å bruke programtiden bedre og mer effektivt til kvalifisering, sikre at kommunen oppfyller sin plikt om å tilby fulltidsprogram fra oppstart, samt tydeliggjøre hva som er bosettingsfasen og når introduksjonsprogrammet starter.

Katrine Nødtvedt
Byråd for kultur, mangfold og likestilling, Katrine Nødtvedt
Bilde: Josefine Gjerde

- Ved å skille mellom ankomstfase og tiden i introduksjonsprogram, gir vi nyankomne flyktninger en mindre stressende start. Muligheten til å få landet i nytt hjem og nye omgivelser før man skal begynne på et intensivt læringsløp, tror vi vil gi bedre læringsutbytte for den enkelte elev samt bidra til å skape et mer inkluderende samfunn, sier byråd for kultur, mangfold og likestilling, Katrine Nødtvedt.

Hva er Bergensmodellen?

Bergensmodellen innebærer en mer modulstrukturert opplæring i tillegg til at den er mer individuelt tilpasset den enkeltes nivå og behov.

Ved bruk av denne modellen antar vi at flere flyktninger skal få mulighet til å få fagbrev fordi:

  • Modellen starter ved A2 nivå i norsk.
  • Modellen bygger på ordningen «Fagbrev på jobb» og inkluderer ikke fellesfagene.
  • Det blir gjennomført en grundig kartlegging og utprøving i forkant slik at nyankomne flyktninger tar gode valg og færre dropper ut.
  • Nyankomne flyktninger får tett oppfølging gjennom hele løpet, slik sikrer vi at det oppstår færre utfordringer på praksisplass/ jobb og at flere klarer faget.
  • Modellen bygger på flyktningenes medbrakte kompetanse og har fleksibilitet i varighet. Deltakere får fagbrev fortere og flere blir motivert til å være med.
  • Modulstrukturert opplæring gir delkompetanse underveis. Flere kan få jobb som assistent på vei mot fagbrev.

Bergensmodellen skal inkludere flyktninger både fra introduksjonsprogrammet og de som er tilknyttet NAV.

Utviklingsprosjektet i NAV region Bergen

Ved oppstart av prosjektet la vi ut en dag for dag beskrivelse av prosjektet i oppstartsfasen. Du kan lese mer om dette her.

Prosjektet har også en egen instagramprofil som du kan følge her  @utviklingsprosjekt_bergen 

Ønsker du mer informasjon om prosjektet kan du kontakte prosjektleder for delprosjekt 1 i Utviklingsprosjektet NAV region Bergen, Jeyla Rustamova.