Gå tilbake til:
Du er her:

Utekontakten

Utekontakten er en byomfattende tjeneste som skal forebygge problemutvikling og medvirke til bedring av livssituasjonen til ungdom i Bergen. Gjennom oppsøkende arbeid på offentlige arenaer og skoler tilbys risikoutsatte unge relevante tiltak. Ved systematisk feltarbeid og kartlegginger samles kunnskap om målgruppenes levekår og livssituasjon.

Ulovlege gebyr hos fastlege

Helsedirektoratet har mottatt en del henvendelser om pasientbetaling for kontakt med fastlegekontoret ved bruk av SMS eller internett. Vurderingen til helsedirektoratet er at det ikke er lov å pålegge pasientene denne typen ekstra egenbetaling.

Saken er klaget inn av Legeforeningen og endelig utfall av denne klagen er ikke ferdig. Inntil dette skjer vil Bergen kommune kun anmode legekontorene om å rette seg etter helsedirektoratets vurdering. Kommunen kommer ikke til å utøve noen sanksjoner dersom dette ikke skjer så lenge saken er til behandling i rettssystemet.

Lavterskeltilbud fra ROS Senter for Spiseforstyrrelser

Visste du at det finnes et lavterskeltilbud for mennesker med problemer rundt mat, kropp og selvfølelse i Bergen? ROS Senter for spiseforstyrrelser i Hordaland har et gratistilbud som ikke krever henvisning og har kort eller ingen ventetid. Sted: Strandgaten 6.

OBS! Endret dato for Kurs i Nødnett radioterminal våren 2018

Det er planlagt kurs i radioterminal, Nødnett 15.03.18 (tidligere annonsert 06.03.18) og 09.05.18 for leger i Bergen kommune. Sted: Undervisningsrommet i 2.etg Bergen helsehus, Solheimsgaten 9 Tid: Kl 16-2000

Endringen skyldes innføring av en ny opplæringsportal fra HOD den 01.03.18.

Påminnelse om samhandlingsseminar 21.mars 2018

Haraldsplass diakonale sykehus inviterer til et nytt samhandlingsseminar onsdag 21.mars 2018 kl 17-20 på Thon Hotel Rosenkrantz. Hovedtema denne gang er KOLS pasienter og samarbeidet rundt disse. Tellende kurspoeng til spesialiteten allmennmedisin med 3t som del av kursserie.

Problem med dialogmelding til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Det er viktig at man velger meldingstypene "Forespørsel" eller "Svar på forespørsel" og "Notat" ved ønske om å sende melding til helsestasjon eller skolehelsetjenesten.

Meldinger som er blitt sendt/blir sendt som "Medisinske opplysninger" er ikke mulig å lese i HsPro på det nåværende tidspunkt. Det jobbes med å utbedre dette.

Treningsveke for unge vaksne med MS

Nå videreføres prosjektet om treningstilbud til unge voksne (under 35 år) med MS. Treningen går over 1 uke fra 28.mai til 1.juni 2018 kl 0900-1030 (Fredag 0900-1100).

Plan for legetjenester 2017 - 2022 er nå vedtatt

Plan for legetjenester i Bergen kommune er nå enstemmig vedtatt i bystyret den 21.01.2018.

Barn som pårørende - tilbud om samtalegruppe

Kjenner du til barn eller ungdom som er pårørende for voksne eller andre barn? Det kan dreie seg om et familiemedlem som har psykiske vansker eller rusproblemer. Det er nå oppstart av en ny samtalegruppe "Du er ikke alene".

Invitasjon til informasjonsmøte på KK

Kvinneklinikken inviterer jordmødre, ledende helsesøstre, kommuneleger og fastleger i Bergen og omliggende kommuner til et informasjonsmøte på Kvinneklinikken i auditoriet i 4.etg Tirsdag 20.februar kl 13-1430

Resultater fra telefontolkingsprosjektet

I 2017 gjennomførte Tolketjenesten et telefontolkingsprosjekt. Målgruppen var fastleger i Bergen kommune. Innsamling av data fant sted i november 2017 gjennom en strukturert brukerundersøkelse. Nå er rapporten fra prosjektet klar og konklusjonen er at Tolketjenesten har besluttet å implementere telefontolking for leger som en fast standardordning.

Etablering av ØHT Øyeblikkelig Hjelp Tjenester

Etat for helsetjenester har et bredt fagfelt av tjenester lokalisert i Bergen Helsehus i Solheimsviken. Enhet for Øyeblikkelig Hjelp Tjenester (ØHT) er en nyetablert resultatenhet. Resultatenheten vil etter omstillingen bestå av to avdelinger; Bergen legevakt, ledet av legevaktsjef og Øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD) ledet av ØHD-sjef. Begge stillingene rapporterer til enhetsleder for ØHT.

Sterk anbefaling fra Folkehelseinstituttet til alle helsearbeidere

Alle ansatte i helsetjenesten bør sørge for at de er beskyttet mot meslinger snarest mulig! Dersom du er usikker på om du har hatt meslinger eller er fullvaksinert, er det anbefalt å ta en vaksine MMR.

Oversikt over fysioterapeuter med driftstilskudd

Det er nå opprettet en ny side som enkelt viser hvor fysioterapeuter med driftstilskudd i Bergen befinner seg, både i liste og i kart. Dette vil være svært nyttig å bruke når det fra 1.1.18 ikke lenger er nødvendig med henvisning fra lege for å få time hos fysioterapeut med driftstilskudd.

Trygg på 2 bein kurs våren 2018

Hablitiering- og rehabiliteringstjenesten starter nå nye kurs for eldre med redusert balanse. Kursene består av treningsgrupper ledet av fysioterapeuter, og tilbud om fallforebyggende hjemmebesøk av ergoterapeut. Pasientene kan selv ta kontakt med tjenesten i uke 2 - 8.-12.januar.