Gå tilbake til:
Du er her:

Minner om ALU møte onsdag 15.november

Det innkalles til møte i Allmennlegeutvalget onsdag 15.nov kl 18-20 ved Bergen legevakt, Helsehuset, Solheimsgaten 9, inngang 2.etg.

Program finnes på neste side

Tilbud om treningsuke for unge voksne med nydiagnostisert MS

Det blir arrangert en treningsuke i uke 48 ved Barnas fysioterapisenter og Turbo. Tilbudet går til unge voksne (<35 år) med nydiagnostisert MS. Hvis du har pasienter som du vet kan ha interesse av å delta haster det med å få dem til å melde seg på til fysioterapeut Renathe Sperrevik tlf 55 32 05 10 eller på epost Renathe@bfsnett.no

Etterlyser studentpraksisplasser i allmenn- og samfunnsmedisin 2018

Utplasseringsperioden i allmennpraksis vil fra høsten 2018 bli utvidet fra 4 til 6 uker for studenter på 6.året. Det vil i tillegg bli innført nye administrative rutiner som berører universitetslektorer gjeldende fra 1.1.18.

Endringene skal øke interessen for å være praksiskontor og gjøre det mer attraktivt for kontorer og leger å tilby praksisplass for studenter.

Viktig informasjon om fakturering ved HPV opphentingsprogrammet

Folkehelseinstituttet ønsker innen 15.11.2017 å ha mottatt refusjonskrav for alle vaksinedoser gitt i perioden 01.11.2016 - 31.10.2017.

Dette innebærer at Bergen kommune må ha mottatt refusjonskrav for alle vaksinedoser satt til og med 31.10.2017 innen fredag 03.11.2017.

Refusjonskrav som ikke er mottatt ved smittevernkontoret innen fredag 03.11.2017 vil ikke bli behandlet. Husk å registrere alle vaksiner i SYSVAK.

Pilotering av primærhelseteam - Søker fastlegekontor som vil delta!

Helsedirektoratet har nå utlyst tilskudd til kommuner som ønsker å delta i pilotering av primærhelseteam. Prosjektet skal vare i tre år fra 1.april 2018. Søknadsfrist er 15.oktober og kommunen må ha tilbakemelding fra interesserte fastlegekontor innen 10.oktober.

Nytt og nyttig fra sykehusene 3.10.17

Dette er 4.møte i 3.møteserie på totalt fire i regi av praksiskonsulentene. Møteserien er godkjent som tellende kurspoeng for spesialiteten i allmennmedisin med 4 poeng per kurskveld. Påmelding til sis-holm@ntls.nhn.no eller SMS til 90125882

Ny plan for legetjenester

Byrådet har nå sendt ny plan for legetjenester på høring. Planen tar blant annet for seg videreutvikling av samarbeidet med fastlegene.

Ny informasjon om bestillingsrutiner av HPV vaksiner

Det er fra 1.7.17 innført nye rutiner i Bergen kommune i forbindelse med bestilling av HPV vaksiner fra fastleger til bruk i opphentingsprogrammet for kvinner født i 1991 eller senere. Bestillinger skal nå sendes til Smittevernkontorets eget postmottak. Ordningen med utkjøring av vaksiner fra Etat for helsetjenester opphører.

Informasjon fra Helsedirektoratet vedr Rh D negative gravide

1.februar i år ble det innført ny rutine om analyse av RhD status hos foster i uke 24 der den gravide er RhD negativ.

Helsedirektoratet har nå sendt forslag om varig finansiering av profylakse til RhD-negative gravide med RhD-positive fostre i uke 28 til Helse- og Omsorgsdepartementet.

Kveldsseminar for fastlegar

Onsdag 29.november 2017 arrangeres kveldsseminar for fastlegar i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Seminaret er relevant for alt helsepersonell som har å gjera med gravide eller fødande. Dette er ein viktig møteplass for helsepersonell som samarbeider om dei gravide og fødande

Nye kurs "Trygg på 2 bein" starter opp til høsten!

Ergo- og fysioterapitjenesten starter nye fallforebyggende kurs til hjemmeboende eldre med nedsatt balanse i høst. Nye deltakere kan selv ta direkte kontakt med tjenesten i sin bydel i uke 33, 14.-18.august. Det trenes i gruppe over 12 uker, med 2 treninger i uken. Deltakerne får også tilbud om hjemmebesøk av ergoterapeut.

Fysisk trening som terapi for rus- og psykiske lidelser - teoretisk og praktisk opplæringskurs

Kompetansesenter rus, region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene inviterer til kurs 6. og 7. september ved Hjellestadklinikken. Kurset vil gi innføring og øvelse i å benytte seg av trening som behandlingsmetode mot rus og psykiske lidelser.

Nye avtaler for taxibestilling fra Pasientreiser

Bergen Taxi har de siste 4 årene hatt det meste av kjøringen for Helse Bergen for reiser i og mellom Bergen, Fjell, Sund og Askøy kommuner. Det ble lyst ut ny anbudsrunde høsten 2016 og dette medførte en del endringer.

Den nasjonale legevaktskonferansen i Bergen 28.- 30.september 2017

Bergen legevakt fyller 100 år i 2017, og det er en stor glede og ære for oss å invitere til den nasjonale legevaktkonferansen. Kurset søkes godkjent som emnekurs i allmennmedisin.

Sommerferien 2017 gynekologer i Bergen og Fjell

Herved publiseres sommerferieoversikten for avtalespesialistene i gynekologi i Bergen og Fjell kommune.