Gå tilbake til:
Du er her:

Tilbud til gravide kvinner i LAR

Gravide kvinner i Legemiddelassistert rehabilitering, LAR, kan henvises til oppfølging i svangerskapet ved forsterket helsestasjon, Rusfri start på livet, (Rspl). Rspl har et tilbud både til gravide i LAR og til andre gravide og småbarnsforeldre, som er eller har vært rusavhengige.

I 2011 kom Nasjonale retningslinjer for gravide i LAR og oppfølging av familiene frem til skolestart. Retningslinjen henvender seg til alle faggrupper i kommunen som har et oppfølgingsansvar for disse pasientene. Dette gjelder helsetjenesten, men også sosialtjenesten, barnevern, barnehage og PP-tjeneste. Det er laget en prosedyre for implementering av Nasjonale retningslinjer for gravide i LAR i Helse Bergen. Avdeling for rusmedisin, AFR, hadde i vår et todagers kurs for alle allmennlegene i Bergen og omegnskommunene og informerte da om prosedyren og alle deltakerne fikk den tilsendt.

Rspl følger opp barnet/familien frem til barnet fyller 2 år. Oppfølgingen baseres på et tverrfaglig samarbeid der både fastlege, AFR, Nav og helsestasjonen m.fl. deltar. Tilbudet er frivillig, omfatter hele Bergen kommune, og er lokalisert til Solheimsviken helsestasjon. Rspl er et tverrfaglig team som består av jordmor/koordinator, helsesøster, psykolog, lege og barnevernspedagog. En ressursgruppe, barnefysioterapeut og ekstern lønnet veileder er knyttet opp mot teamet. Det er fastleger og Nav som henviser de fleste til oppfølging ved tiltaket.

Fastleger som har en kvinne i LAR som er blitt gravid og som ønsker mer informasjon om oppfølgingen, kan ta kontakt med Rspl. Alle gravide kvinner som er i LAR er velkommen til oppfølging ved Rspl.

Kontaktperson:

Jofrid Sætrevik

Jordmor/koordinator

Rusfri start på livet

Solheimsviken helsestasjon

Telf 55565160